Search form

Mateo 5

Mati anuxun Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 6.20-23)

1Jatibu jachun buaibu uinkin mati anu mapekea makenku anu tsauken janua jawen tsumabudi ja dapi tsauabun ja yudan kaianendi chibanbain ninkai maniabun 2Jesúsun jatu yusinkin taewakin yuikin:

3—Benimatidubukidi matu yuinun ninkakanwen. Tsuabuda kenkubainsbuma Dios xanen ibukin jatu duawaxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki, manaidan.

4—Ja inun, tsuabunda jatun juinti nishma kaxakatsis ikaibuwen taexun Diosun jatu shinan chankanwan benimapaketi shinain benimakubainkanikiki.

5—Ja inun, tsuabuda shinan pepaya keinsbuma Diosun mae pepa jatu yubani jatu yunuxanai shinain benimakubainkanikiki.

6—Ja inun, tsuabuda jawada pepa besti bechipai chakayamai jawen nuijaidaiwen manakukin Diosun jatu yaniwama keska waxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki.

7—Ja inun, tsuabuda nuikipabuwen Dios nuidiaxanaiwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki.

8—Ja inun, tsuabuda shinan xunpin pepa jaya jabun Dios uin jiwexanaibuwen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki.

9—Ja inun, tsuabuda duapa unanuma jatube jiwekatsi yuda betsabu sinataibu jatu daewamisbu Diosun jawen bakebu wakin jatu kenamiswen taea benimapaketi shinain benimakubainkanikiki.

10—Ja inun, tsuabunda Diosun jancha shinankin chibainbu jatu ichakawabiabu chintuinsbumawen taea Dios xanen ibuai anu janus xukukatsi ikin shinain benimakubainkanikiki— iwanan,

11jaki chiti ikabudi yuikin:

—Ja inun, tsuabunda man ea chibainbuwen taexun matu usankin ichakawakin matukidi chanichakakin matu danainbu matun benimapaketi shinain man benimapakediaxanaii. 12Janua Diosun jancha yuixunikabu ichakawanibu keska wakin matudi ichakawaibu nai anuxun Diosun matu duawaxanaiwen taea jawa dateama shinan chankankubainxankanwen— itan,

Jesús ikunwainbu tewe keskabu inun xaba keskabukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 9.50; Lc 14.34-35)

13—Jamen matudan, jawawenda Dios benimawati yudan kaian man yusintidudan, Diosun jau jatu mekexanun man jawen meketi tewe bata keskaki. Tewewenan, jawen nami chaputimawatiki. Man ma nami teweya wabia ja tewe payukui jawen bata keyu kaken tsuan ana mekekin bata watidumaki. Man jaska keskaibu tewe batauma jemaintin putabu jaki paimisbu keska man itidubuki, uindaxankanwen.

14—Jamen betsadan, ekidi man jatu yusinxanaidan, man xaba keskaki. Janu mae betsa mati mamaki jiwe junetidubuma keska wakin en matu yusiainwen juneama jatu xabakabi yusinkubainxankanwen. 15Ja inun, bin dekutan bau naman junekin tsauinsbumaki. Jakia janu dasibibun uiainbu chaxamis anu manaundi tsauntiki. 16Bin chaxamis keskai jawa juneama medabenain jiwekubainxankanwen, matun jancha ninkakin man pepaibu shinankin jabundi jau Epa Dios kenwanxanunbunan— iwanan,

Moisés inun Diosun jancha yuixunikabun yusinibukidi Jesúsun jatu shinanmanikiaki, na janchadan

17ana jatu yusinkin:

—Eanan, Diosun jancha yuixunikabubetan jaska Moisin yusinikidi nemanun ika en juamaki. Jaska ekidi shinanyamakanwen. Jatun jancha bextenun ika en juama jakia Diosun jancha chanima kayabi xabakabi matu yusinun ika en juniki. 18Chanima nai anua inun mai keyudiamaken Diosun jancha yuixunikabubetan jaska Moisin jatu yusini jancha chanimadan, ean en matu yuiaidan, jawa tsuan nemakin inun jawa betsa wama jancha tibi menepakexanikiki. 19Jakia tsuabunda yusian betsa bikama maewaxun jawenabu jatu yusianyan Dios jatuwen benimama ixanikiki. Jamen tsuabunda Diosun jancha ninka kayabitan jawenabu jabias jancha betsa maewama yusiainbu Dios jatuwen benimajaidaxanikiki. 20Jaskawen taea Dios benimawakatsi iki fariseobu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jiwekubainaibu keska ikama pe jiwekin Dios benimawakin man jatu binuama nai anu Dios xanen ibuai anu matudi man jikitidubumaki— iwanan,

Sinatamisbukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 12.57-59)

21ana jatu yuikin:

—Moisin nukun xenipabu yusinkin: “Sinatakin juni betsa deteyamakanwen. Jaskabiaken juni betsaki sinatakin man deteken xanen ibubu ichaxun jaska jadi unantan jau kupixanunbunwen”, axun keneniki. 22Jawen jancha chanimaki. Ana jabiasdi matu yusinun ninkakanwen. Tsuada yuda betsaki sinatakin detekatsi ikin man shinankubainaiwen taexun Diosun matu kupixanikiki, matun shinan chakabuwenan. Ja inun, tsuada yuda betsaki sinatakin ichakin: “Min unainsmapaki”, ikubainmisbu jau xanen ibubun kupixanunbunwen. Jamen ana yuda betsaki sinata chakayamakin chitekin: “Min jawa unanmajaidaki”, ikubainmisbu chi jawa nukaisma anu Diosun udenkatsi manakubainikiki.

23Jaskaken januxun Dios kenwanti chi tapu anu matun inankuin man buai jaki kematan uatian kanekin yuda betsa man chakabuwashina shinantan 24jawen Dios daewati man buai jabianu janayutan kaxun daewakin ana jaki nukutan ana jabe janchai pekanwen. Jaska watani ana juxun jawada man Dios inankatsis ikaiwen man ana kenwantidubuki.

25Jaska inun, yuda betsa man dibijaidawen taexun ja man dibiatun nawa xanen ibu anu matu iyuaya jau xanen ibun jawen policiabu matu bichimayamanun ja man dibia jawawenda daewakanwen. 26Man daewabainama matu bichiabu man paka keyuama chanima man jaskatan kaintidumaki. Jabiaskadi wakin ea jaibuwatan Epa Dios daewadiakubainkanwen, matun chakabuwen jau matu kupiyamaxanunan— iwanan,

Kemutimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

27ana jatu yuikin:

—Jaska inun, betsadan, Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Juni betsan ain chutanyamakanwen”, axun keneniki. 28Jawen jancha chanimaki. Ana jabiasdi matu yusinun ninkakanwen. Tsuanda ainbu kawanai uin jawen kemukin chutakatsis ikin shinainan, ma chuta keskaki.

29Jaskawen taea min bedu betsawen jawada uin min kemuai bedu betsa tseka keskatan jawada shinankin min chakabuwai jawaida jenekubainkanwen. Min bedu dabeyadan, janu chi nukaisma anu matu puta pemajaidaki. Jakia bedu bestichai keskaya Diosbe jiwei kai peki. 30Ja inun, min meken betsawen min chakabuwai min meken betsa mextekea keskatan jawada min mekenen min chakabuwai jawaida jenediakubainkanwen. Min meken dabeyadan, janu chi nukaisma anu mia puta pemajaidaki. Jakia meken bestichai keskaya Diosbe jiwei kai peki— iwanan,

Ainbu jenetimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mt 19.9; Mr 10.11-12; Lc 16.18)

31ana jatu yuikin:

—Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Tsuanda matun ain jenekatsi ikin jawen taexun ainbu jeneti kene jau inankubainxanunbunwen”, axun keneniki. 32Janua juni betsan jawen ain juni betsabe chutanameamabiaken jenekatsis ikin jawen ain jawamabiaken jenebainadan, janua ainbu jaska shinanmabiaken ja junin ma putabaina januxun ja junin chakabuwen taea janu ainbu jawen benen chakabumaikiki, bene betsa benayatikidi shinanmakinan. Janu ainbu jawen benen ma jenebainima juni betsan ja ainbu jabe biakanantan jabe chutanamei pebiaidan, juni betsan ainbe chutanamei keskaikiki.

Jawada tibi datan akin jamen jakidi yubakatimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

33—Jaska inun, betsadan, Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Jawadakidi yubakakin yuikin: ‘En yubakai en akamaken jau Diosun ea kupixanunwen’, ikama padanma Dios benimawakin axunkubainxankanwen”, axun matu kenexuniki. 34Jaska yusinbianiken eanan, en matu betsa yusiaiin. Jawada betsa tibi datan aki yubakayamakubainxankanwen. Eskaidan, nai datan akin shinain jawen yubakayamaxankanwen, Diosdi jadi jiwea inun jaki tsaudiakidan. 35Maidi shinain jawendi yubakayamaxankanwen, na maikidan, Diosun jawen tae kenyankidan. Ja inun, maewan Jerusalén shinain jawendi yubakayamaxankanwen, janudi xanen ibujaida jiweakidan. 36Ja inun, matumebi matun buxkakidi datan akin shinain jawendi yubakayamaxankanwen, man jaska waxun matun bu meshupa bestichai maewakin man juxupawatidumakidan. 37Jaskaken man yubakatiduma shinankin chanima yuikinan: “Jaa, en atiduki”, ikasmai: “Jamaki. En atidumaki”, iki janchakin besti yuikubainxankanwen— iwanan,

Kupinamei manakunantimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 6.29-30)

38ana jatu yusinkin:

—Moisin nukun xenipabu ana yusinkin: “Miki sinatakin mia detekin min bedu kasmai min xeta kasmai jadatuda matu chakabuwabu xanen ibu min yuia jabianudi manakukin jau mia jatu kupixunxanunwen”, axun keneniki. 39Jawen jancha peki. Ana jabia keskadi ja binua matu yusinun ninkakanwen. Tsuada miki sinatakin yusiudi mia ispais aka jabebis sinatakin kupiyamakanwen. “Uke betsadi ea awe”, ika dabekexunai keskakin shinankubainxankanwen. 40Ja inun, min tsuada dibia xanen ibu anu mia iyua pakaxun min bixanun min sanpu jau biyunun xanen ibun mia yunua inanyuwe. “Pakaxun jau bixanun dakukuti biantidubumaki”, akin Moisin yunubianiken xanen ibun mia yunua min dakukutidi yaushiyamawe. 41Ja inun, tsuada xanen ibukin yunukin kilómetro bestichai anu jawen mabu mia bumaya buxunkin janu mia yuia binumabain ana kilómetro betsa anu man buxuntiduki, sinatamadan. 42Ja inun, yuda betsa nuitapai jawa jayama min mabu biyukatsi mia yuka yaushiama inanyukubainxankanwen— iwanan,

Matuki sinataibu ana dananma jatuwen nuitikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

43ana jatu yuikin:

—Jaska inun, betsadan, matun yusinanbun Diosun jancha matu yusinkin yuikin: “Matunabuwen besti nuikubainkanwen, nawabu matuki sinatamisbu bechipaiamadan”, akin matu yusinmisbuki. 44Jakia eanan, jancha betsawen en matu yusiaiin. Matuki sinataibu jatuki sinatama jatuwen nuikubainxankanwen. Ja inun, matu ichaibu inun matu ichakawaibu jatu dananma medabewakin jau Diosun jatu duawanun yukaxunkubainxankanwen. 45Jakia jaska matun Epa nai anuatun yuda pepabu inun yuda chakabubuwen nuikin jatu badi chaxamaxunmis inun ui imaxunmis keska wakin matudi yuda dasibibuwen nuikin man jatu medabewakubainaiwen taexun jabun uinkin man Diosun bakebu unanxankanikiki. 46Jamen gobierno pei bixunikabu chakabubiai duanamemisbu keskakin tsuabunda matu duawaibu jatube besti man duanameaya matuwen Epa Dios benimamaki, jawa manakuti pepa matu inanmadan. 47Ja inun, ikunwain betsabu bechitan jabube besti janchakin yuda betsabu danain ikunwanbuma jabiaskadiamisbuwen taexun pepakin man jatu binuamaki. 48Jaskaken matun Epa Dios pepa nuikipa keskai matudi pepai dasibibube nuidiakubainxankanwen— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index