Search form

Mateo 5:22

22Jawen jancha chanimaki. Ana jabiasdi matu yusinun ninkakanwen. Tsuada yuda betsaki sinatakin detekatsi ikin man shinankubainaiwen taexun Diosun matu kupixanikiki, matun shinan chakabuwenan. Ja inun, tsuada yuda betsaki sinatakin ichakin: “Min unainsmapaki”, ikubainmisbu jau xanen ibubun kupixanunbunwen. Jamen ana yuda betsaki sinata chakayamakin chitekin: “Min jawa unanmajaidaki”, ikubainmisbu chi jawa nukaisma anu Diosun udenkatsi manakubainikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index