Search form

Mateo 6

Jaskai pepatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

1ana jatu yuikin:

—Yuda betsabu man medabewai jau matu uin bestikin kenwanunbun jaskayamakubainxankanwen. Jakia yudabun bedubi besti man jatu medabewakin duawamiskenan, Epa Dios nai anuatun jawa ana betsa matu manakuama ixanikiki, kenwanmadan. 2Jaskaken nuitapaibu man medabewaidan, tsua jatu banabimakin xabakabi jatu uinmakin pawayamakubainxankanwen. Jakia jabu bepadamemisbun nuitapaibu jatu medabewakin jau yudabun ea kenwanunbun, iwanan, ichati jiwe anuxun inun bai namakixun jawada jatu inankin xabakabi wamisbudan, yudabun manakuti ma jayabuki. Jaskawen taexun chanima kenmisbu Diosun ana jatu kenwanma ixankanikiki. 3Nuitapaibu medabewakin tsua yuiyamakubainxankanwen, min jaibujaida yuikin unanmamadan. 4June pepa aki pepakubainxankanwen. Jawada june man jatu axunmis matun Epa Diosun unankin ana manakuti pepa matu tibi inanxanikiki— iwanan,

Dios dayuikin yukatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, ja janchadan

(Lc 11.2-4)

5ana jatu yuikin:

—Ja inun, betsadan, ja jatunmebi kenmisbun ichati jiwe anu kasmai jemaintin anu nixun jau ea ninkakin kenwanunbun ika jui kushipawen Dios kenwanmisbuki. Jaska waibu Diosun bechipaiama yudabun besti jatu bechipaimisbuwen taea matudan, jaskayamakubainxankanwen. 6Jakia matunan, Dios dayuikatsis iki janu tsua niama anu ka june jabe janchakubainxankanwen. Man jaskai Epa Diosun dasibi june unainwen taexun ninkatan pepawen matu manakuxanikiki.

7Ja inun, matu Diosbe janchaidan, jau Diosun ea ninkanun, ika jabias jancha jawenchains yuiyamakubainxankanwen, jaska Dios ikunwanbuman amisbu keska wamadan, jamen janchawainan. 8Jawa man jayama man yukakatsis ikai man yukadiama matun Epa Diosun unainwen taexun jas shinankin jawenchains yukayamaxankanwen. 9Eska watiki, dayuikinan:

—Nukun Epa nai anuatuun, min kena medibidan,

mia duawakin jau mia kenwankubainunbunwen.

10Nai anuxun min yunua jaska chibanmisbu keska wakin

nenuxundi dasibibundi jau min shinan besti chibankubainunbunwen.

11Ja inun, nuku mekekin na jabiatian nun piyunun

jaska min shinainwen piti nuku inanwen.

12Ja inun, nuku chakabuwaibu jatu jakimawakin

jatun chakabu nun ana jaska shinanmawen taexun

nun mia chakabuwai buaxuntan ana jaskakidi nuku shinanmayamawe.

13Nuku mekekin jawen chakabuti tibi nuku kainmaxunyamawe.

Ja inun, jawada chakabu tibi nuku nemaxundiakubainwen, atiki—

atan

14ana jatu yusinkin:

—Yuda betsan matu chakabuwashina jaki sinatabiatan jawaida jabe daekubainkanwen, ana jas shinanmadan. Man jaskaibu matun chakabudi Diosun matu buaxuntan ana shinanma idiaxanikiki. 15Jamen yuda betsabun matu ichakawabu ja shinankin man pewamaken matun Epa Diosun matun chakabudi buama ixanikiki.

Jaskai samaketikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

16—Matu samakeidan, besu atimapatan iyamakubainkanwen, jabu bepadamei kenmisbu samakei amua mapumisbu keskamadan. Jabu bepadamei kenmisbu jatun besu atimapa uinkin ma samakeaibu jau ea unanunbun ika jaska mapumisbuki. Chanima yudabun uinkin jatu kenwainbu jawen besti jatun manakuti bimisbuki. 17-18Jakia Dios shinain man samakeai jau tsuan matu unanyamanun bechukitan buexekei pekubainxankanwen. Samakei man jaskai matun Epa Diosun dasibi june unaintun man ikai uinkubainkin kenwankin matu manakuxanikiki— iwanan,

Dios jiwexuni pepatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 11.34-36; 12.22-34; 16.13)

19ana jatu yuikin:

—Na mai anuxun juni ichapabu jiwexun mabuwen kemukin ichawamisbuki. Jakia matunan, mabuwen kemukin ichawayamaxankanwen. Jawada bikin man ichawa jawen masanen pesa pesa akin inun nakaxan pidiatiduki, matu benunkinan. Ja inun, junibu yumetsubun matun jiwe anu jikitan matun mabu dasibi man adu pewabiaken matu bianbaintidubuki. 20Jaskaken yuda betsabu ikaibu keskakin kemukin mabu ichawama Epa Dios besti benimawakubainxankanwen. Man jaskakubainmisbuwen taexun Diosun matu manakukin jawada jawen masanen pesa pesa aisma inun juni yumetsubun mia bianbaintidubumawen matu duawaxanikiki, jiwekuinmakinan. 21Tsuabuda jawen jiweti mabuwen kasmai Dioskidi shinain man Dios jiwexunaidan, jabiadidi matun shinanen man nuiai jayaki, nai anu kasmai mai anudan.

22—Ja inun, matun yuda anudan, matun bedudan, bin chaxa keskaki. Jaskakidi matu yusinun ninkakanwen. Matun beduwen man uinmiski. Matun shinanwen matun yuda pepa jaya kemuama man xabakabi meke pewaki. 23Jakia bedu chakabuya jaska shinan chakabu jaya kemukin uinchakakin man kanemiski. Ja inun, Diosun shinain unanbiakin tsuanda shinan pewama kanei chakabujaidamisbuki. Matudan, jaskayamaxankanwen.

24—Ja inun, jadatuda dayadun jawen xanen ibu dabe dayaxunkin ja dabe medabewatidumaki, betsa bechipaikin chibankin betsa bechipaima danankin ninkamadan. Jabiaskadi wakin pei inun Diosdi chibankin ja dabe jaska waxun man duawatidumaki— iwanan,

Diosun ikunwainbu dasibi mekemiskiaki, na janchadan

25ana jatu yuikin:

—Eska bestiwen taea matunmebi man jamapaiwen dabanan imisbukidi matu yusinun ninkakanwen. Jiwe bestia pepakunkainun ika piti pi inun tadi sawenun ika jawen dabanan iyamakubainxankanwen. Jiwea jayaidan, pitiwen besti nun itidubumaki. Yuda jayaidan, tadi sawe bestinun ika nun itidubumadiki. Jaskaken ja dabewen taea nun jiwenun Diosun nuku jiwea inanma iniki. 26Uinkanwen, peiyabukididan. Nai anu peiyabunan, jabun jawa banama inun jawa bimi tsekatan jabun piti aduti jayamabiaken matun Epa Dios nai anuatun jatu pimakubainmiski. Jaskaken Diosun matu bechipaikin peiyabu matu binumakubainmiski, medabewakinan. 27Ja inun, tsuabuda ibubis nuikin jawen mabu inun jawen piti shinainwen taexun jawen jiwea ana chaipawatidumajaidaki.

28¿Jaskai tadiwen taea shinain man jawen dabanan imisbumen? Uinkanwen. Ja jua yumei ewamisbukidi shinankanwen. Jua dayakin tadi timaisbumabia jua jawendua tuemisbuki. 29Jua jaskabiamisken nukun xenipabu xanen ibu Salomón mabujaidayatun jawen tadi jawendua kadujaida sawexun jawenduakin jua binuama iniki. 30Jakia ni maxu juaya sepashinxun kuamisbuki. Diosun jua jawenduawamistun ja jua binumakin Dios matuwen nuikin matu tadi sawematiduki, man ikun bexmas wabiayadan. 31-32Jaskaken yuda dasibibu mai jidabi anuabu piti inun tadiwen kemukin benakubaunmisbuki. Jakia matudan, man betsaki. Matun Epa Dios nai anuatun matu unainwen taea ja piti inun tadi man bikatsis imisdan, ana jas shinain jawen dabanan iyamakubainxankanwen. 33Jakia jawada Diosun bechipaiai chibankin ja dukun Dios xanen ibuwakin shinankubainxankanwen. Man jaska wai ja kachu jawen jiweti piti inun tadi man jayakunkainxanaii, Diosun matu medabewadan. 34Jaskaken meshukidi min jawada waxanaiwen dabanan iki dateyamakubainxankanwen. Jakia xaba tibi jawanda mia itimaska wai taxnikunkainmis shinankanwen— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index