Search form

Mateo 6:1

Jaskai pepatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

1ana jatu yuikin:

—Yuda betsabu man medabewai jau matu uin bestikin kenwanunbun jaskayamakubainxankanwen. Jakia yudabun bedubi besti man jatu medabewakin duawamiskenan, Epa Dios nai anuatun jawa ana betsa matu manakuama ixanikiki, kenwanmadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index