Search form

Mateo 6:17-18

17-18Jakia Dios shinain man samakeai jau tsuan matu unanyamanun bechukitan buexekei pekubainxankanwen. Samakei man jaskai matun Epa Diosun dasibi june unaintun man ikai uinkubainkin kenwankin matu manakuxanikiki— iwanan,

Dios jiwexuni pepatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 11.34-36; 12.22-34; 16.13)

19ana jatu yuikin:

—Na mai anuxun juni ichapabu jiwexun mabuwen kemukin ichawamisbuki. Jakia matunan, mabuwen kemukin ichawayamaxankanwen. Jawada bikin man ichawa jawen masanen pesa pesa akin inun nakaxan pidiatiduki, matu benunkinan. Ja inun, junibu yumetsubun matun jiwe anu jikitan matun mabu dasibi man adu pewabiaken matu bianbaintidubuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index