Search form

Mateo 6:5

Dios dayuikin yukatikidi Jesúsun jatu yusinikiaki, ja janchadan

(Lc 11.2-4)

5ana jatu yuikin:

—Ja inun, betsadan, ja jatunmebi kenmisbun ichati jiwe anu kasmai jemaintin anu nixun jau ea ninkakin kenwanunbun ika jui kushipawen Dios kenwanmisbuki. Jaska waibu Diosun bechipaiama yudabun besti jatu bechipaimisbuwen taea matudan, jaskayamakubainxankanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index