Search form

Mateo 7

Jatu unanti watan chitenametimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 6.37-38, 41-42)

1ana jatu yuikin:

—Tsuada ja akin chitekin unanti wayamaxankanwen. Man jatu jaska wamaken Diosundi jabiaskadi wakin matu chitekin ja akamadi ixanikiki. 2Jamen jatuwen nuiama chitekin man jatu ja amisken jabiaskadi wakin Diosun ja man janchai ja imiswen Diosun matu ja akin chitediaxanikiki. Ja inun, jabias shinanwendi min jatu unanti wamiswen Diosun matudi unanti waxanikiki, kaneamadan. 3¿Jaskakin ikunwain betsa pewakin medabewanun, iwanan, jawen jamapai tude jawen beduki jikia min bikatsis ikaidan, mina anu ja dukun ja ji ewapa min jaya min shinanmamen? 4Ji jidabiwen betimanabia jawa shinanma yuikin: “Jani min ji pese beduki ikadan, ¿mia bipa?” akin kanekin man yuimiski. 5Jakia bemakis bepadamei janchamisbuun, matudi chakabubia betsan chakabuai uinkin man ja amiski. Man ji jidabi betimanabia tsekaxun puta keska watan matun juinti medanua matun chakabu ewapa putatan ana kaneama medabenankin ji pese min jaibun bedu anua bia keska wakin juni betsan chakabu bexmas jayadi medabewakin man yusintiduki.

6—Jaska inun, jawada pepa Diosuna kaman puben man inantidumaki, jawen unanti watan matu keyutiduwen taexunan. Jabiaskadi wakin ina yawa puben man mabu pepa inantidumadiki, chakabuwakin jau matu pema pema akanyamanunan. Jabiaskadi wakin tsuabunda Diosun jancha dananjaidamistun jau matu deteyamanunbun jatu ana yusinyamakubainxankanwen— iwanan,

Dios yukai chikishtimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 11.9-13; 6.31)

7-8ana jatu yuikin:

—Jaska inun, betsadan, tsuanda Dios yukakin ea akadan, jawen jawada inanmiski. Tsuanda jawada benakin Dios yukadan, jaki nukumamiski. Tsuanda jawada bi jikinun ixun Dios kenadan, bepenxunmiski. Jaskaken shinanchakama Dios ea akadan, betsaki. Jawada min yuka mia axuntiduki. Benakin jawada min yuka mia bechimaxanikiki. Jawada bi jabe janchanun ixun min kena mia bepenxunxanikiki.

9—Ja inun, matun baken misi matu ea aka jaki dakekin mishki man inainsmaki. 10Ja inun, baka matu ea aka jaki dakekin dunu man inainsmadiki, jatuwen nuikinan. 11Jaskaken matun shinan pepamabia matun bakebu man duawamis man unaiin. Jamen tsuanda Epa Dios nai anua ea akin man yukadan, jawada pepa yaushiama matu inantidumaki. 12Jaska inun, betsadan, tsuada miwen nuikin jau mia medabewaxanunbun matun dukun jaska shinankin uinmakin jatu medabewakubainxankanwen, jaska wai nuikipakin man kaneamakidan. Jabias shinanwen Diosun jancha yuixunikabubetan Moisin jatu yusinidan, jaki dasi watan na jabias yununi jakimama shinain man jatube medabenankunkainxanaii— iwanan,

Bai dabekidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 13.24)

13-14ana jatu yuikin:

—Chi nukaismakidi kaidan, janu jikiti xui inun jawen kati bai jaxpa keska jawen kai bikamawen taea yushin chakabun bai bechipai yudan kaian ichapa jawen bumisbuki. Jamen jiwekuiankidi kaidan, janu jikiti xui inun jawen kati bai jashu bika keskawen taea ja bai benakubaini atimas nukutan yuda eskadabes jawen bumisbuki. Matudan, ja bai jashuki nukutan jawen bukin ea chibankubainkanwen— itan

Ji tibi jawen bimiwen unantiki, akin yusinkin Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

(Lc 6.43-43)

15—Ja inun, betsadan, ja padanananmisbu pepa keskakin Dioskidi yusinbiakin jawen juinti inu puben keskan chani jancha matu yusiainbu ana ninkama jatu uindakubainkanwen. 16Nishi muxaya anua uva bimi man tsekaismaki. Ja inun, isne muxa anua higuera bimi batapa man tsekaismadiki. Jabiaskadi wakin jaskai jiwemisbu pepaibu inun chakabuaibu uinkin ja padanananmisbu man unanxanaii, jaskai jiwemisbu uinkinan. 17-18Ja inun, ji pepa bimiai chakabu ikama pepa bestimiski. Jamen ji chakabu bimiai pepamadi chakabu besti idiamiski. 19Janua ji bimiuma tibi dedatan kuamisbuki. 20Jaskaken jadatuda bimi chakabu jaya keskatun tsuabuda yusin pewakin jatu medabewabuma unantan danankin jatu ninkayamakubainxankanwen— itan

Diosun yunuawen besti amisbu jawenabukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 13.25-27)

21—Ja inun, tsuabunda jatun kexa bestiwen ea kenakin: “Xanen Ibuun, Xanen Ibuun”, ea wabiakin jaska shinainsbumadan, jabun en Epan jancha chibanma nai anu nukube jiweama ixankanikiki. Jakia en Epa nai anuatun jawada yununi inun bechipaiai chibankin akubainmisbu besti nukube jiwexankanikiki. 22Na jaska en matu yuiai keska enabu kayabi jatu ichawanun ika en ana juaya ichapabun ea yuikin: “Xanen Ibuun, Xanen Ibuun, mikidi yusinkubainkin min kena kushipawen yuikin yushin chakabu nichinkin dami atimaska betsa betsapa nun mia axunkubainmiski. Nukudi katudiwe”, ea akaibu 23jatu yuikin: “Padananain chani chakakin man chakabuwamiski. Man enabumaki. Tudi budikanwen”, en jatu waxanaii— itan

Unanepabukidi inun unainsmapabukidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Mr 1.22; Lc 6.47-49)

24Jakia jabun en jancha ninkakin akubainxanaibukidi miyuiwen matu yusinun ninkakanwen. Tsuanda jiwe wakatsi ikin mai basanbainkin uke medan mishkiki pesaxun jaki mishki tsamabidankin jiwe waimaken 25janua ui ika bai matajaidabidankin jawen jiwe achia ja jiwe mishkiki tsamianwen taea niwewanen tsibusketiduma keska jawen daya benuama ja juni unanepaki. En jancha ninkamisbu jaska keskaki. 26Jamen jawada en yuiai danankin chibainsbumakidi matu yuinun ninkakanwen. Tsuanda jiwe wanun, iwanan, mashi anu basankin kini chai wama bexantu besti watan mishki tsamabidankin jabebis watan jiwe waimaken 27janua ui ika bai matajaidakin jawen jiwe achia mishkiki tsamianmawen taea jawaida niwewan bekin tsibuskea di ika keskakin jawen daya benujaidamisbuki. Jaska dayamisbu keska patapabuki, en jancha danainbudan— akin jatu yusinkin jancha meneai 28-29ninkai “Betsabun Diosun jancha nuku yusinmisbu keskamaki. Jakia xanen ibu kushipa keskakin nuku yusinbikain!”, iki Jesúsun jatu yuiai ninkai e iake iakenibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index