Search form

Mateo 7:12

12Jaska inun, betsadan, tsuada miwen nuikin jau mia medabewaxanunbun matun dukun jaska shinankin uinmakin jatu medabewakubainxankanwen, jaska wai nuikipakin man kaneamakidan. Jabias shinanwen Diosun jancha yuixunikabubetan Moisin jatu yusinidan, jaki dasi watan na jabias yununi jakimama shinain man jatube medabenankunkainxanaii— iwanan,

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index