Search form

Mateo 7:13-14

Bai dabekidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 13.24)

13-14ana jatu yuikin:

—Chi nukaismakidi kaidan, janu jikiti xui inun jawen kati bai jaxpa keska jawen kai bikamawen taea yushin chakabun bai bechipai yudan kaian ichapa jawen bumisbuki. Jamen jiwekuiankidi kaidan, janu jikiti xui inun jawen kati bai jashu bika keskawen taea ja bai benakubaini atimas nukutan yuda eskadabes jawen bumisbuki. Matudan, ja bai jashuki nukutan jawen bukin ea chibankubainkanwen— itan

Ji tibi jawen bimiwen unantiki, akin yusinkin Jesúsun jatu unanmanikiaki, na janchadan

(Lc 6.43-43)

15—Ja inun, betsadan, ja padanananmisbu pepa keskakin Dioskidi yusinbiakin jawen juinti inu puben keskan chani jancha matu yusiainbu ana ninkama jatu uindakubainkanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index