Search form

Mateo 7:7-8

Dios yukai chikishtimakidi Jesúsun jatu yusinikiaki, na janchadan

(Lc 11.9-13; 6.31)

7-8ana jatu yuikin:

—Jaska inun, betsadan, tsuanda Dios yukakin ea akadan, jawen jawada inanmiski. Tsuanda jawada benakin Dios yukadan, jaki nukumamiski. Tsuanda jawada bi jikinun ixun Dios kenadan, bepenxunmiski. Jaskaken shinanchakama Dios ea akadan, betsaki. Jawada min yuka mia axuntiduki. Benakin jawada min yuka mia bechimaxanikiki. Jawada bi jabe janchanun ixun min kena mia bepenxunxanikiki.

9—Ja inun, matun baken misi matu ea aka jaki dakekin mishki man inainsmaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index