Search form

Mateo 8

Juni yudaki chamini Jesúsun kayawanikiaki, na janchadan

(Mr 1.40-45; Lc 5.12-16)

1Janua Jesúsun jatu jancha wakin menetan mati anua butukidanaya yudan kaianen chibanbidanaibun 2juni yudaki chamini jabias baiwen Jesús juaiki nukutan ja bebun danti ixun yuikin:

—Yusinaan, ea kayawakatsis ikin min ea kayawatiduki— aka

3jawen chamiwen mesekin danankin tsuan mekatsi ismabiaken Jesús jawen dabanan ikin mexunkain mekin yuikin:

—En mia xuxawakin kayawaii— akaya jawen chami sakada iki daxnukui keyuaya 4Jesúsun nemakin yuikin:

—En mia yuiai ninkaidawe. Jawada en mia axukidi tsua yuiyamayukubaintanwen. Ja dukunan, Diosbe nukunabu janchaxunika anu min yuda min ma kayaxu jatu uinmatanwen. Jaska min ma kayaxu jau jabun mikidi unanunbun jabiaskadi inankuin Moisin yununi jatu anu buditanwen. Min jaska buaya min ma kayaxu jabun mia unanxankanikiki— abainikiaki.

Romano capitánen dayadu Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

(Lc 7.1-10; Jn 4.43-54)

5Janua Jesús Cafarnaúm mae anu jikiaya ea anun, iwanan, romano capitán Jesúski nukuxun 6yuikin:

—Yusinaan, en dayadu isin tene chakayamai ma babua ana benitiduma nuitapajaidaikiki— aka

7Jesúsun yuikin:

—Jaskakenan, en mia xuxawaxuin katiduki— akaya

8ana capitánen shinantan yuikin:

—Yusinaan, min ea binua en jawamaki. En jiwe anu kama min kushipa besti yunuwe, jau en dayadu ea xuxaxununan. 9Ja inun, jatun ea yunumisdan, en xanen ibu jayaki. Eandi soldadobu yunui en xanen ibumiski. Betsa yunukin: “Kawe”, en wa kamiski. Betsa yuikin: “Juwe”, en wa jumiski. En dayadudi yunukin: “Ea axunwen”, en wa amiski— aka

10Jesúsun ninkai e itan ja jachun beaibu jatu yuikin:

—Na jaska nawa capitánen ea ikunjaidawai nukunabu Israelbun ikunwainbu jaska keska en jatuki nukudiamaki. 11Eanan, chanima en matu yuiaii. Dios xanen ibukin mai jidabi anua badi juaikidia inun badi jikiaikidia ikunwainbu dasibibu jatu ichawatan duawakin Abraham inun Isaac inun Jacobetan jatu pimaxanikiki. 12Jakia nukunabu Diosun yubabiani jawen jancha chibankin ikunwanbumaken jatu danantan janua kaxai xeta yenx yenx imisbu meshujaida medan jatu udenxanikiki— itan

13Jesús nasaukekauan capitán yuikin:

—Jaska min ea ikunwainwen taexun en mia axunxuki. Min jiwe anu kadiwe— akaya jabiatiandi jawen jiwe anua jawen dayadu xuxanikiaki.

Pedron dais ainbu inun isin betsa betsapa teneaibu Jesúsun jatu xuxawanikiaki, na janchadan

(Mr 1.29-31; Lc 4.38-39)

14Janua jawen jiwe anu Simón Pedron Jesús iyua kai jikitan jabianudi jawen dais ainbu yuna daka uintushikin 15Jesús jawen nuikin metsunxun yuna xuxawa benikidan duawakin bawaxun jatu pimaya

16janua ma badi kai meshuaya ja mae anu jiwea akeakeabun yushin chakabu jayabu inun isin betsa betsapa teneaibu Jesús anu iweabu yushin chakabu kainmakin isin teneaibu dasibi xuxawanikiaki. 17Diosun jancha yuixunika Isaíasin yuikin: “Diosun Katuatun nun isin teneai mainwankin nuku xuxawaxanikiki”, akin jatu bebunkidi yuini Jesúsun jabiaskadi wakin jatu anikiaki.

Jesús chibanun, iwanan, yukanibukiaki, na janchadan

(Lc 9.57-62)

18Xaba betsatian januxun dasibi jatu xuxawashina tsaubaunxun daketapawaibu uinkin jawen tsumabu Jesúsun yuikin:

—Ian kexa betsaudi juindukuin nun bununbun matun xaxu pewakanwen— jatu wa pewaibun 19Diosun jancha kenenibu yusinananmis betsa juxun Jesús yuikin:

—Yusinaan, janida min kai anu en mia chibankatsis ikaii. ¿Mibe kapa?— aka

20jawen shinan unanun, iwanan, Jesúsun yuikin:

—Kaman inu jawen kini jayaki. Peiyabu jawen na jayabuki. Jakia matun Juchi Kayabi Iyua ean en jatu yusinkubaunai janu uxati jiwe en jayamaki. ¿En ikai keskai min idiatidumen?— akaya

21jaki chiti ika betsandi Jesús yuikin:

—Xanen Ibuun, ea jeneyuwe, ja dukun en epa mawa maiwatan en mia chipu chibanxanaidan— aka

22nemakin Jesúsun yuikin:

—Jaskamaki. Jabun ea chibanbuma mawa keskabun min epa mawa mia maiwaxuntidubuki. Jakia mianan, na jabiatian tapin ebe kawe— abaini

Niwe inun ianenwan Jesúsun nemanikiaki, na janchadan

(Mr 4.35-41; Lc 8.22-25)

23janua jawen tsumabube xaxun inatan tu abaini kaya 24ianenwan besusi pukeaibun Jesús ma bika xaxu chixukidi daka uxaken janua niwe kushipajaida bekin jene buspu tsaubidankin xaxu jene matawa ma jiki kemaya 25datei Jesús anus ichaxun datekin bestenwankin yuikin:

—Yusinaan, yusinaan, menan nuku medabewadiwe, jiki nun jasatidukidan— akabu

26bestentan jatu yuikin:

—¿Jaskai man dateai? ¿Man ea ikun kayabiwadiamamen?— itan benikauan niwewan inun ianenwan buspu tsaubidanai nemakin:

—Nesewe. Peswe— aka niwe main neseaya ianenwandi bechuduni maianyan 27e itan jawen tsumabu yuinamekin:

—Na junidan, ¿jawa junimen? min atidumakidan. Niwe inun ianenwanendi ninkaikikidan— ibaini bui

Juni dabe yushin chakabu jaya Jesúsun kainmanikiaki, na janchadan

(Mr 5.1-20; Lc 8.26-39)

28janua kai ianenwan kexa betsaudi mai pakea Gadara anu keti itan Jesús bututan mapekekainaya janua juni dabe yushin chakabu jayabu janu mawabu maiwamisbu anu besti jiwea pubenjaidaken jatuwen datei tsuan dunkebainsma maiwati anua kainbidani Jesúski nukuaibun 29yushin chakabun jatu bis imakin yuimakin:

—Jesúsuun, min Diosun bake nun unaiin. Nukudan, ¿min nuku jaska wai? Janu kupiaitian idiamabiaken ¿unanti wakin min nuku kupi juai?— iwanan,

30ja mati anuxun ina yawa ichapabun pikin mai mixexaibu 31yushin chakabun uintan Jesús yukakin:

—Min nuku kainmakin nichiainan, ua ina yawa anu nuku nichinwen, ja medan nun jikinunan— akabu

32Jesúsun jatu yuikin:

—Peki. Jadi butankanwen— jatu wa ja juni dabe anua yushin chakabubu kainbaini ina yawa medan jikibainaibun ja ina yawa datei mawa keyatapa butei nidi ibaini ianki pukui keyutan jasai keyuaibun

33jaskai uintan ja ina yawa mekenikabu datei kushibaini mae anu buxun juni dabe yushin chakabu jayabu jaskaxu jatuki chania akeakeaibun 34janua ja mae anua yuda ichapa kainbidan jaskaxu uinun ika Jesús anu bexun ina yawa jasai keyukanxu uintan datekin Jesús nichinkin yuikin:

—Nukun mae anua kadiwe— anibukiaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index