Search form

Mateo 9

Jesúsun juni yuda babuni xuxawakin jawen kushipa jatu uinmanikiaki, na janchadan

(Mr 2.1-12; Lc 5.17-26)

1Jaska wabu jawen tsumabube Jesús xaxun nanetan ana chintunkaini ianenwan pukebaini jawen mae Cafarnaúm anu jiki keti ikaibun 2ma ana Jesús jua ninkatan juni yuda babuni jawen dakatiki daka jawen jaibuaibun bakebidan datantan: “Jesúsun xuxawatiduki”, iwanan, shinainbun ikunwainbu Jesúsun unankin juni yuda babuni yuikin:

—Dateyamawe. Min chakabuwen Diosun mia kupikatsis ibiakin man ea ikunwainwen taexun jau ana shinanyamanun en mia buaxunaii— akaya

3Diosun jancha kenenibu yusinananmisbun ninkatan Jesúski sinatai yuinamei: “Ja juni chakabuki. Nuku padain Dios keskakatsis ikikiki. Diosun besti jawen chakabu buatiduki”, ikaibun 4tsuan Jesús yuiamabia jatun shinan unankin Jesúsun jatu yukakin:

—Matunan, ¿jaskakin man shinan chakai ikai? 5¿Jadatu bikamamen, jawen chakabu buaxunadaka, jawen yuda beniadaka? 6Ja dabe bikaken Diosun besti atiduwen taexun ¿jaskakin man shinanchakai? En matun Juchi Kayabi Iyua na mai anua ea en jawen kushipa jayatun jawen chakabu en buaxuntidu man unanun en akai uinkanwen— iwanan, juni yuda babuni kaya wakin yuikin:

—Benitan min dakati iabaini min jiwe anu kadiwe— aka

7jawaida yuda damesteni kayatan benikauan jawen dakati bitan iabainaya 8mapubaunxun uin datekin yuikin:

—Jabaa! tsuan jaska waismaki. Jakia Dios pepajaidatun na juni ma kayawaxuki— iwanan, uinkin Dios kenwanibukiaki.

Gobierno pei bixunika Mateo Jesúsun katukin taxnimabainkiaki, na janchadan

(Mr 2.13-17; Lc 5.27-32)

9Janua kainkaini januxun Roma gobierno pei bixunti jiwe anu en Mateo tsaua Jesúsun ea bechitan yuikin:

—En mia tapinmai: “Ea chibankubainwen”, ea wa benitan dasibi jene keyubain chiban taewabain 10en jiwe anu iyuxun jatu pimanun, iwanan, Roma pei bixunmisbu inun Diosun jancha kenenibu yusinananmisbu jatu ninkaisbuma en jaibuaibu ichawaxun Jesúsbetan nun piaibun 11fariseobun uinkin Jesúsun tsumabu yukakin:

—¿Jaskakin matun yusinan pei bixunmisbu chakabubu inun nukun jancha ninkaisbumabetan pimenkain? Chakabuki— akaibun

12Jesúsun ninkatan jatu chitekin yuikin:

—“En peki”, iwanan, shinainbu anu juni dauya kaismaki. Jakia isin teneaibu anu besti juni dauya kenabu kamiski. 13Diosun Oseas yuinidan, ¿man uindiamamen? Matu yuinun ninkaidakanwen: ‘Ea benimawanun ixun chaxuwan kuakin menu keyuaiwen besti akama yudabuwen nuikin jau ea benimawakubainunbunwen’, aka ninkatan Oseasin keneniki. Jaskaken “En chakabuki”, iwanan, shinainbu jatun juinti pewakin en jatu medabewa shinan betsa watan jau Dios ikunwanunbun en juniki, juni dauya keskaidan. Jakia “En chakabumaki”, ikin shinainbu jatu medabewatanun ika en juamaki— jatu waniki.

Samakenikabun Jesús yukanibukiaki, na janchadan

(Mr 2.18-22; Lc 5.33-39)

14Janunkain xaba betsatian Nashimanika Juanki chiti ikabu Jesús anu bexun yukakin:

—Nuku inun fariseobuki chiti ikabu nukun chakabuwen taea nukunmebi ichakanikai samakei nun piama uxayumiski. ¿Jaskai miki chiti ikabu samakeisbumamen?— akabu

15Jesúsun jatu yuikin:

—Juni ainyain nawaibu anu jawen jaibuaibu paxkadiama manunamei jatunmebi piama ichakanikatidubumaki. Jakia jatu xunubaini kaken manui jawen jaibuaibu samakei piama ipaketidubuki. Ea iyuabun jabiaskadiai ewen nui en jaibuaibun piama idiaxankanikiki— iwanan, ana jatu yuikin:

16—En yusianan, tadi bena chukadiama keskaki. Matu yusinun ninkakanwen. Tadi xeni baxnekea tadi bena tuax chukadiamawen tadi xeni tsamian patsa estei ana baxnekemiski. Jamen matun yusianan, tadi xeni baxnekea keskaki. En yusianwen tsamian keska wakin matun yusian en pewatidumaki. 17Ana jabiaskadi keskawen matu yusinun ninkakanwen. Bichi bishtu xeniki uva jene bena buspudiama manekin mata waxun denex mestenwan jamebi katsai buspui bichi bishtu xeni pexemiski, vino bena inun bichi xeni benuidan. Jabiaskadi wakin en yusian bena matun shinan xeni en jusitidumaki, benukinan— jatu wai

Ainbun jimi baxneni Jesúsun mainwantan Jairon bakedi bestenwanikiaki, na janchadan

(Mr 5.21-43; Lc 8.40-56)

18janua janchai menediamaken judio xanen ibu betsa Jesús bechibidani juxun ja bebun danti ixun yuikin:

—En ainbu bake mawakatsis ikikiki. Ebe kaxun uinkin jau xuxanun ea mexuniyuwe— aka

19Jesús benitan kaya nun jawen tsumabudi nun jabe buaibun 20-21janua ainbu jimi baxneni ja isin tenei ma 12 año kabia jawa neseisma badi betsa tukama ikunkainmis nuitapakin Jesús chibankin shinankin: “Jawen tadi kexa besti mea en xuxatiduki”, iki Jesúsun pechiudi chibanbaini kakin jawen tadi kexa besti metsa jawaida jawen jimi maianyan 22Jesús niti itan nasaukekaun uinkin ja ainbu yuikin:

—Ainbuun, min ea ikunwanyan en mia xuxawaxuki. Ana isin teneama unanuma kai pediwe— aka jabiatiandi ana jimi ikama kaya

23jaska wabaini buaibun judio xanen ibun jiwe anu icha yudan kaian kaxai sain iki biski ikaibun jikikainkin jatiditun tepe dewe mawaibu Jesúsun 24jatu yuikin:

—¿Jaskai eiskaun kaxai man biski ikanai? Jawen bakedan, mawa kayabiamaki. Uxa bestia ikikiki. Unu taxniyukanwen— jatu waya: “Jawen yuda ma mawaki”, ixun ichapabun Jesús uinkin usainbu 25jatu nichian buaibun janu ainbu dakanu Jesús jikikain chipash metsuan ana jiwei benikaunikiaki. 26Januxun ja maewan anuxun Jesúsun jaska washina dasibibu chaniaibu ninka keyunibuki.

Juni bekun dabe Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

27Janua xanen ibu Jairon jiwe anua kainkainaya juni bekun dabetan chibankin jancha kushipawen yuikin:

—Davidin babaan, nukuwen nuiwe— akubainabu

28janua Jesús jiwe betsa medan jikiaya juni bekun dabe jaki nukuabu Jesúsun jatu yukakin:

—En matu xuxawatidudan, ¿man ea ikunwain?— jatu wa

—Jaa. Xanen ibuun, nun mia ikunwaiin— akabu

29januxun Jesúsun jatu bemepitan yuikin:

—Jaska shinankin man ea ikunwainan, man xuxaii— jatu waya

30jawaida bepexetan uiainbun Jesúsun jatu nema chakayamakin yuikin:

—En matu jaska waxudan, tsua yuiyama mapuyukanwen— jatu wabia 31buxun jaska Jesúsun jatu xuxawaxu dasibi jatuki chanibaunkin kakapa waibun

Juni juyu Jesúsun xuxawanikiaki, na janchadan

32jabiatiandi juni juyu yushin chakabu jaya Jesús anu juni betsabun iweaibun 33Jesús jawen nuikin yushin chakabu kainma kaya janchai taeaya ja dapi mapubidankin uin e itan yuikin:

—Israelbun jaska nun uiain keska tsuan aismaki. Ja juni pejaidaki— akeakeaibun

34jatun jancha bechipaiama fariseobun jatu yuikin:

—Na junidan, yushin chakabu xanen ibun kushipa jayaki. Jaska bestiwen taexun yushin chakabu jatu kainmaikiki— ikea iakeaibun

Jesúsun dayakapabu eskadabesken ana midima yukatikidi jatu yusinikiaki, na janchadan

35janua jatu jaska wabaini kakin Galilea anu mae ewapabu inun mae jatiubuma anuxun jatun ichati jiwe anuxun yusinkin Dios xanen ibuaikidi kakape yusinkin isin betsa betsapa teneaibu xuxawakubaunkin 36yudan kaian uin jatuwen nuijaidakin jabu chaxuwan uinikauma keskabuwen taea jatuwen dabanan ikin 37-38nun jawen tsumabu nuku yuikin:

—En tsumabun en jancha ikunwankin chibanmisbun jatu yusian akeakebaunaibun ichapabun ea ikunwanxankanikiki. Jaskaken chanima Diosun bai anu miban midima ma jushin keyui keska dakaki. Jakia jawen dayakapabu eskadabeswen taexun ana dayakapabu ichapa jau yununun bai ibu Dios ana yukakanwen, jawen yunu tsekakin ichawaxunai keska wakin yudabu jau jawen jancha jatu yusinbaunxanunbunan— nuku waniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index