Search form

Mateo 9:2

2ma ana Jesús jua ninkatan juni yuda babuni jawen dakatiki daka jawen jaibuaibun bakebidan datantan: “Jesúsun xuxawatiduki”, iwanan, shinainbun ikunwainbu Jesúsun unankin juni yuda babuni yuikin:

—Dateyamawe. Min chakabuwen Diosun mia kupikatsis ibiakin man ea ikunwainwen taexun jau ana shinanyamanun en mia buaxunaii— akaya

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index