Search form

Apocalipsis 10:11

11januxun nai tsumabun ana ea yuikin: “Diosun mia ana yunuaidan, mia yuinun ninkawe. Mae betsa betsapa anu jiweabukidi inun, nawa mai pakea betsa betsapakidi inun, jancha tibi janchaibukidi inun, xanen ibu kushipajaida betsa betsapakidi jawen jancha bena xabakabi jatu kenexunkin jaska Diosun jatu jaska waxanai jatuki chanidiwe”, ea wa en ninkaxuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index