Search form

Apocalipsis 11

1Januxun jawen mestenti tanati tawa mexte nai tsuman ea inanxun yuikin: “Benikaini kaxun ja tanatiwen Dios kenwanti Templo Jerusalén anu tanatan tapu janu jawen inankuinti janamisbu tanatanwen. Januxun jatibun januxun jabun Dios kenwankubainmisbudi númerowen yudabudi tanadiawe. 2Jakia jawen kenwanti Templo jemaintin Diosun nawabu ma jatu yunuima januxun jabun 42 uxe Dios danankin jawen mae pepa ichakawakubainxanaibu jemaintin anu tanayamawe. 3Januxun ea Diosun en tsuma dabe en kushipa inankin en jatu yunua yudabuwen nuijaidakin bexa tadi sawetan 1,260 xaba en kakape yusin janchakubainxankanikiki”, ea waxu

4jatukidi matu yuinun ninkakanwen. Na Diosun jancha yuixunika dabedan, olivo ji dabe inun bin pejaida dabe keskabun mai dasibi jatun damiwani Ibu Diosun yunua anun ikaibudan, jawen besuudi nia keskabuki. 5Jabu dabe tsuabunda jatu danankin jatu chakabuwanun ikaibu ja jabu jaki sinataibu jatun jaxpawen jabuin xuun akin chi jede taxnimakin jatu kuakin tenanxankanikiki. 6Ja inun, Diosun jawen kushipa jatu yunua jawen jancha yusinkubainkin jau ana ui iyamayunun nai beputidubuki. Ja inun, jabun jene dami wakin jimi watidubuki. Ja inun, jawatianda jatu dasibi tenemakatsis ikin jamapai isin inun jamapai betsa shadabu mai anu jiweabu jatu bika tenema akeaketidubuki, Diosun kushipa jayabuwen taexunan.

7Jakia Diosun jancha kakape jatu yunua yusinkin keyuaibun jawada atimapa pubenepa mai kini keyatapajaida anua mapekekidan jatube achinamekin jatu maemakin tenanyan 8Jerusalén bai kaya namaki jabun yuda datanbu na jaskaidan, januxun jatun Xanen Ibu cruzki mastanibu anu ja maewan Jerusalén anu yuda jiweabun Diosun jancha danankin ninkaisbuma Sodoma inun Egipto anu jiwenibu keska ikubainaibu anu jatun yuda dakaken 9xaba dabe inun besti namakis mae tibi anu jiweabu inun, yuda betsa xukuabu tibi inun, jancha betsa betsapawen yuiaibu inun, mai pakea betsa betsapa anuabun ja mawa daka jau maiwayamanubun jatu yunuabuma 10Diosun jancha yuikin jabun jatu ja akaibu ma mawabuwen taea midimabu mai anu jiweabu benimai shinan chankain jatun jaibuaibube jatun jamapai jamen inananainbun

11janua jaskabiaibun xaba dabe inun besti namakis ka jawen jancha yuixunikabu Diosun ana jatu bestenwan ana jiwei benidabebaunaibu dasibibun jatu uin date paepaibun 12janua nai anua jui kushipawen Diosun jancha yuixunika dabe Diosun jatu kenakin: “Nedi inadi bekanwen”, jatu wa ninkatan nai kuinwen inaibu ja jaki sinatashinabun uiainbun 13ja jaskabaini nesebainaibun pacha sakuaya ja mae décimo parte pake betsa di akaya 7,000 yudabu debuaibun dasibi yuda betsabu jabu jiweyuabu datejaidai damapaikin Dios nai jidabi xanen ibu kushipajaida ikunwanmabia kenwainbu jaskaxanaibu ninkakin en uinxuki.

14Janua ja segundo mesejaida atimapa keyukainaya janua ana betsa tercero taxnidiama jawaida kaindiaikiki.

Ja 7 nai tsumabu jawen jenea séptimo trompetayatun jawen trompeta chan anikiaki, na janchadan

15Ja 7 nai tsumabu jawen jeneatun trompeta chan akai en ninkaya nai anua jui kushipawen jabun kenwankin yuikin:

“Nukun Xanen Ibu Dios inun

jawen bake Mesías Cristo besti

natian mai jidabi anu ja besti xanen ibukin

jatu mekekubainxanikiki, niti ikamadan”,

ikaibun 16ja 24 mekenikabu Dios xanen ibun jaki tsauti dapi janu tsauabun jabun Dios kenwain jawen tae naman maiki danti iki beti ixun 17yuikin:

“Yavé Diosuun, min pejaidaki.

Mai jayadiama min jiwenidan,

natian betsama jabias min jiweaki.

Xanen ibu betsa yamawatan

min kushipa min jayakunkainmiswen yuda dasibibu mekei

mia besti min ma xanen ibui taeaii.

Mia besti kushipa dasibi binu keyua min pepa nun mia kenwaiin.

18Ja dukun mai jidabi anuabun mia bechipaiama

mia danan paepawai miki sinatakubainimabuki

Jakia miadi natian jatuki sinatadiai

janu jatu kupinun ika min ma taxniaki.

Januxun mawabu bestenwantan jatu unanti wakin

min tsumabu min jancha yuixunikabu inun,

minabu wakin medibi min jatu wani

jabu dasibi xanen ibubu inun xanen ibubuman

mia chibankin mia kenwankubainmisbu

jabun pepawen min jatu manakuxanaii.

Jakia jabun jawada mai anuxun pepa yamawakin

mia chibankubainama mia dananmisbu

jabun chakabuwen jatu unanti watan manakudiakin

jabun chakabuwen miandi min jatu yamawai kaii”,

akaibu en ninkaya

19januxun Templo nai anua bepenxun ja jiwe medanua Diosun nukun xenipabu yubani kene ji bauki adua jatu uinmaya kana baka baka iki tin ikainkainaya pacha sakuaya badux ui ewapabu nidi iki jaskai keyuxanai en uinxuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index