Search form

Apocalipsis 12

Ainbuki yushibu xeanan pubenikiaki, na janchadan

1Janua nai anua unanmati betsa taxnikidani ainbu jawen bachi badin chaxapan yabua inun, jawen tae uxen tachaxa inun, xanen ibun maiti 12 bishi nea maia 2ja ainbu tuya bake kainun ika isinjaida mei bis ikai en uianyan

3janua jawen unanmati dami betsa nai anua taxnia yushibu xeanan tashipa jawen yuda kapetanwan yuda keska 7 buxkaya 10 maxunyan buxka tibiki xanen ibun maiti maia taxnitan 4tsuanda bishi jatiubukuns watan pake dabe inun besti jabiatius waken pakea betsa yushibu xeanantun jawen jina bekun bekun akin bishi pakea betsa mai anu udentan ja yushibu xeanantun ainbu tuya bake kainun ikai ja dapi jawen besuudi nixun jawen bake kaiain achixun xeanun, iwanan, manaya 5ja ainbu anua juni bake kaintan ewatan nawa betsa betsapa dasibi binukin jabun Dios ninkabuma jawa kaneama kupi jau xanen ibuxanun ja bakeishta kaian xeanantun xeanpanan iyukin jawen xanen ibun tsauti anu Diosun paxawakin ainiken 6ainbu janu tsua jiweabumanu paxawakin mae betsa Diosun ainbu pewaxuni anuxun 1,260 xaba jadixun jau pimakubainxanunbun jadi yunua ainbu paxaken

7janua nai anua Diosun nai tsumabu xanen ibujaida Miguel jawen tsumabube inun yushibu xeanan jawen tsumabuyadi jatube detenameaibun 8yushibu xeanantun maematidubumawen taexun nai anu ana jabube jiwetidubuma Miguelin jatu udenkin 9ja yushibu dunuwan jiwei taeni xeanan chani ewan yuda dasibibu jatu padankubainmis nun Diablo Satanás wamis jawen tsumabube mai anu jatu maemakin nidi akabun

10janua jui kushipa nai anua kaiain en ninkaya yuikin:

“Nukun betsabu jabun ikunwainbu

badidi inun meshu medan Dios bebunxun

nuku jatu chitenkin yuanmis ma putabuki.

Pejaidaki. Natian Dios xanen ibuaya

jawen bake Mesías Cristo jabe xanen ibukin

jatun kushipajaidawen nuku mekekin taewakanikiki,

ja yaushikin ana tsua benutimadan.

11Jabu nukun betsabun Satanás maemakinan,

Jesús Diosun chaxuwan bake jabu mawaxunkin

jawen jimi jabaniwen taea inun

jawen kakape jancha chanikin

jawa dateama jatun jiwea benutiduma unankubainmisxun

jabu mawawen dateisbuman Satanás ma maemadiabuki.

12Jaskawen taea nai inun man janu jiweabuun, benimadikanwen.

Jakia man mai anu inun ianenwan anu jiweabuun, man peidakanwan.

Satanás pubenjaidatun badi ichapama besti matu ichakawatidu

shinain matu anu ma jadi butuaki”,

jatu wa

13januxun yushibu xeanan ma mai anu puta uintan ja juni baken ewa yushibu xeanantun ichakawakin nuitapawakin taewakubainaya 14janu tsua jiweabumanu chai jadixun badi dabe inun besti namakis keska Diosun ainbu medabewakin pimakubainun, iwanan, tete ewapan punyan damiwatan Diosun ainbuki tsamian jawen nuyakaini janu jiwexanai anu paxawaxanun ikaya 15yushibu xeanan jaki sinatajaidakin jawen jaxpakan unpax tuea chada chada ikin jene ewabainkin jau ainbu nuntanbainun, iwanan, aka 16jakia main ainbu medabewakin ja yushibu xeanantun jene wa ja mai jaxpatan jene tsu akin keyuaya 17jaskaya yushibu xeanan ainbuki ana sinatajaidakin ana jawawen jaska watima jawen bababu texebun Diosun jancha chibankin Jesús ikunwankubainaibu tenanun ika 18ja yushibu xeanan ianenwan kexa janus kexea niken

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index