Search form

Apocalipsis 13

Jesucristo xanen ibuni mebinun ikai inun jawen janchaxunika padanananxanaikidikiaki, na janchadan

1janua yuinaka ewapa mese atimapajaida ianenwanua mapekeai en uinxu matu yuinun ninkakanwen. Jawen buxka 7 jaya inun, 10 maxunyan inun ja tibiki xanen ibun maiti maiaki. Ja dikabi jawen buxkaki Dioski xechakati jawen kenaya jayaki. 2Ja inun, jawen yuda inu keneya keska inun, jawen tae inu betsa meshupa oso itamama tae keska inun, jawen jaxpa inu león pubenjaida keskaki. Jaska inun, yushibu xeanantun ja yuinaka mese atimapajaida jawen kushipa pae inun, janu xanen ibui jaki tsaumis inun jawen yunuti kushipajaida inankin yunua 3jawen buxka betsa tenanun, iwanan, tsuanda chachikin debuwani keska ma buni baka jaya mai anu yuda dasibibun ja mese uin e iki dateyabi: “Jabaa!” ikin uinkin chibainbun 4jabiatiandi yushibu xeanantun jawen kushipa ja yuinaka mese atimapajaida inanwen taexun dasibibun kenwankin ja dikabi yuinaka mese atimapa kenwankin yuikin: “Na yuinaka atimapa keska tsua jayamaki. Tsua jabe detenamekin maematidumaki. Pejaidaki”, ikaibun

5januxun yushibu xeanantun yuinaka mese ja kushipa jaska tibiwen jau kushipanun yuikin: “Jamapai jancha atimapai Dioskidi xechakai 42 uxe kushipakunkainwen”, aka 6jaska yunua akin Dioskidi jancha chakabui jakidi jamapai betsa betsapa atimapa yui inun jawen kenwanti Templokidi inun nai anu jiweabu jawen janchawen jatu ichakubainaya 7ja dikabi yushibu xeanan jau Dios chibankin Jesús ikunwainbube detenamei jau jatu maemanun kushipa inankin yunutan yuda betsa xukuabu tibi inun, mae tibi jiwebaunabu inun, jancha tibi yuiaibu inun, nawa mai pakea tibi anu jiweabu xanen ibukunkainwen, ikin jancha wakin meneken 8ja yuinaka mese atimapa kenwankinan, jabu mai jidabi anu jiweabu tsuabuda bebunkidi Diosun mai dami wadiama jabun kena chaxuwan bake nuku mawaxunitun unaki keneama ini jabun besti duawakin kenwanxankanikiki.

9Tsuabuda man pabinkiyabunan, ninkakanwen:

10“Tsuada bichiti jiwe anu iyukatsi ikin

bichiti jiwe anu jatu bichixankanikiki.

Januxun tsuada nupe chaipawen jatu tenankatsis ikin

nupewen jatu debuwaxankanikiki”,

jabun chanima Dios ikunwankin jabun jawa shinan betsa wama jatun kushipa jatu uinmaxankanikiki, ikunwain medibibunan.

Yuinaka ewapa mese atimapajaida mai medanua ja kachu kainikiaki, na janchadan

11Janua yuinaka ewapa mese atimapajaida betsa mai medanua taxnikidana en uinxu matu yuinun ninkakanwen. Chaxuwan bake maxun dabeya keska yushibu xeanan dunuwan taeya Satanáskidan padananain janchai 12ja yuinaka mese atimapa betsadan, ja ja dukun tenanibubia ma jawen dete bunitun jawen kushipa dasibi jayatun ja bebunxun mai jidabi anu jiweabu ja ja dukun yuinaka mese atimapa jatu kenwanmakubainkin 13januxun dami tsuan jaska atiduma yudabun bedubi kainmakin naiudia chi jede pakeaya 14jatu jaska waxun uinmakin ja yuinaka mese atimapa ja dukuntun besuudi jamapai atimaska akaiwen yudabu dasibi padankin ja kachukeatun yunukin yuikin: “Yuinaka mese atimapajaida ja tsuanda buxkaki chachini mawa ana besteni jiwea keska ja itsa damiwadikanwen”, jatu wa 15ma damiwabun yuinaka ja kachukeatun ja ja dukun yuinaka mese kushipa inan ja damiwabu jiwemakin janchamaya jabun ja kenwanbuma jau jatu tenanun 16januxun dasibibu jatidi xanen ibubu inun xanen ibubuma inun, jatidi mabuwanyanbu inun nuitapaibu inun, jatidi tsuanda tsumabu inun tsumaumabu yuinaka mese atimapa ja kachukeatun jawenabu unanti wakin betsabu jabun meken yuisiudi tuxkutimawen netankin betsabu jabun betunkuki netankin wabu 17tsuabuda ja yuinaka mese atimapan kena inun jawen unanti número jayabumanan, jawa jabun jatun jamapai inantidubuma inun bitidubuma jatu wamaxanikikiki.

18Jaskaken unanepajaidatun ninka pejaidawatan tanaidan, eskatiki. Matu yuinun ninkakanwen. Yuinaka ewapa mese atimapa jawen número 666dan, juni betsan jawen kena unanmati númeroki. Ja número unainan, bikajaidabia unanepatun besti tanatidubuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index