Search form

Apocalipsis 14

Nai anuxun nawati benawen kenwain nawanibukiaki, na janchadan

1Januxun ana uinkin Diosun chaxuwan bake Sión mati anu ja yudabu 144,000 jabe mapuabu jatibu jawen kena inun jawen Epa Diosun kena ja dabetun kena jatun betunkuki kene nea jabe mapuabu en uinxu matu yuinun ninkakanwen. 2Nai anua jui betsa kaiain jene didi ikai jui keska inun, kana tin ikainaitun bana jui keska inun, yuda ichapabun jabun arpa mimawati mawaibu jui keskawen ja mapuxun 3nawa bena nawaibu en ninkaxuki. Dios xanen ibu jaki tsauti besuudi inun ja jiweabu dabe inun dabebun besuudi inun, ja 24 mekenikabun besuudi jawen nawati benawen ja 144,000 jabu ja yudabu anua katukin Diosun jawenabu jatu wani nawaibu uinkin en ninkaxudan, jabun besti ja nawati bena unankanikiki, tsua betsan ja tapintidubumadan. 4Ja nawakin Dios inun jawen bake chaxuwan besti duawakin kenwankubainunbun Diosun jabu ja dukun inankuin keska wakin jabu dukun katuniki. Jaska Dios inankuinmisbu keska wakin jabun jatun yuda Dios inun jawen bake inanbu jatu mekenibu jabun ainbu betsabu chutabaunabuma pepa besti Diosun chaxuwan bake janida kai anu jabu jachun buxankanikiki. 5Jabudan, jabu anua tsuan chani bechitidubuma inun jawa chakabu jatukidi yuitidubumaki.

Nai tsumabu inun nukun Juchi Kayabi Iyuatun yudabu kupixankanikiaki, na janchadan

6Janua ana betsa taxniai en uianyan nai tsuma betsa nai natukanu nayakaunkin Diosun jancha kakape bunikatun mai anu jiwebaunabu nawan mai pakea tibi anu inun, yudabu xukuabu tibi anu inun, jancha tibiyabu anu inun, mae tibi anu jiwebaunabu jancha ikibi ika jatu yuinun ika 7jui kushipawen yuikin: “Diosun nai inun mai inun ianenwan inun unpax chacha tibi damiwanitun yuda dasibi unanti watan na jabiatian jatu kupikin taewaikiki. Jaskaken menan jaki danti itan Dioski datekin kenwandikanwen”, ikainaya

8janua ja nai tsuma betsa ja kachukeatun chibanbainkin jui kushipawendi yuikin: “Babilonia maewan ken ewa ma yamaikiki. Babilonia anuabun chakabujaidawakin chutawen kemukubainkin nawa betsa betsapabu dasibi jabiaskadi chakabu atimapa jatu wamakubainaibuwen taexun jabun maewan Babilonia Diosun kupikin ma yamawaki”, ikainaya

9janua nai tsuma betsan chibandiabainkin jui kushipawendi yuikin: “Tsuabunda yuinaka mese atimapa inun jawen dami kenwanun ika jabu jeen iyamama jatun betunkuki inun jatun mekenki jawen unanti man jatu netanmamisbudan, 10Dios ma jawen sinata pae jatuki tanani jawen jatu kupijaidakin azufre pashinipawen jatu nuitapawakin tsekeden imakin chiwen menukin jatu kupijaidaxanikiki, Diosun nai tsumabu inun chaxuwan bake bebunxunan. 11Ja inun, tsuabunda yuinaka mese atimapa kenwankin jawen dami kenwandiaibu jawenabu wakin jawen jatu unanti wai jatu nemama jatun kena jatu netanmamisbu badidi inun meshu medan jeneama ja kuinwen chi nukaismawen dunua nuyai badi tibi jawa juindukuanma isin tene chakayamakubainxankanikiki”, ikainaya

12januxun jabun chanima Jesús ikunwankin jabun jawa shinan betsawama Diosun janchawen jiwekin jatun kushipa jatu uinmaxankanikiki, ikunwain medibibunan.

13Januxun nai anuxun jui betsa taxnikin ea yunukin: “Na jancha kenediwe. Na jabia unudi pakea nukun Xanen Ibuki dasitan mawakubainxanaibudan, Diosun jatu benimajaidawaxanikiki”, ikaya januxun Yushin Pepatundi ea yuikin:

“Jabiaskaki. Jabudan, jatun daya jenetan juindukun bestixankanikiki. Ja inun, jamapai shadabu Cristo axunkubainmisbuwen Diosun jatu manaku bestixanikiki”, ea wai ninkakin jaskaxanaibu en uinxuki.

14Janu ana betsa kaiain uinkin nukun Juchi Kayabi Iyua nai juxupa kubuduki tsaua xanen ibun oro maiti maia inun jawen mekenwen beki machatu chaipa ewapa kenujaida tsuma en uinxuki. 15Templo nai anua nai tsuma betsa kainkidankin ja nai kubuduki tsaua yunukin jui kushipawendi yuikin: “Yudabu mai anu jiweabu yunu banaimabu keskadan, ma janu kania tsekati keskaki. Janun min beki machatu chaipa min tsumawen xachiwan mextea keska wakin ichawaxun adudiwe”, aka 16januxun ja nai kubuduki tsauatun jawen beki machatu chaipa bekunkin Diosunabu mai anuabu mextea keska wakin jatu ichawaxuki, mekekinan.

17Janua nai tsuma betsa Templo nai anua beki machatu chaipa kenujaida tsuma kaindiakidanaya 18janua nai tsuma betsan chi dasibi yununika Dios kenwankin tapu janu jawen inankuinti janamisbu anua kainkidankin nai tsuman beki machatu chaipa tsuma jui kushipawen yunukin: “Yudabu chakabu uva bimi ma jushian keskaki. Kania tibi mextexun ichawadiwe”, akaya 19janua Diosun nai tsuman jawen beki machatu chaipa tsumaxun yudabu uva bimi kania keska tibi mextexun jawen bimi jene biti tsiniti anu manchinxuki, jau jabuki sinatakin tsinikin akawakin jatun chakabuwen kupinunan. 20Januxun mae benanta uva bimiki paikin jawen jene bimisbu keska wakin Diosun jabun jimi jabamakin bai mata keska wakin caballo jawen kui anu kesunbainkin 300 kilómetro jabamabainxanai en uinxuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index