Search form

Apocalipsis 16

1Januxun en ana ninkaya nai anu Dios kenwanti Templo anua jui kushipawen 7 nai tsumabu tsuanda yunukin jatu yuikin: “Matun 7 kenchaki Dios sinatamis mata mesejaida mai anu buxun jiweabuki jatu juka akeakeditankanwen”, jatu wa

Diosun jawen jatu kupiti 7 nai tsumabun kencha mata juka akeakekubainaibu uinikiaki, na janchadan

2nai tsuma betsa ja dukun kaxun jawen kenchaki Dios sinatamis mata mai anu jukaya ja yudabu mai anu jiweabu jabu ja yuinaka mese atimapa jabun unantiyabu inun jawen dami kenwanmisbu jabun yudaki chami isin atimapa kainkin isinjaida jatu tenemaya

3janua nai tsuma ja segundo kaxun jawen kenchaki Dios sinatamis mata ianenwanu jukaya juni puben jatuki sinatakin jatu chachia mawai jimi jabamis keskai jene pisiwa jene medan jiweabu dasibi mawaibun

4janua nai tsuma ja tercero kaxun jawen kenchaki Dios sinatamis mata jene kayabi dasibi inun chacha dasibi anu jukaya jene dami jimi keyuaya 5nai tsuma jene jatun mekemistun Dios yuikin:

“Mai jayadiama min jiweni inun

natiandi Dios medibi jiwemistun jawa kaneama

jabis jatu unanti wakin min amisdan, min mia besti nun unaiin.

6Min jancha yuixunikabu inun

Jesús chibainbu ichakawakin

jabun jimi jabawakin tenankubainmisbu

jabudi jatu kupikin jimi min jatu amaii.

Jaska menun ika imisbudan, jau jaskanunbunwen”, akaya

7januxun Dios kenwankin tapu janu jawen inankuinti janamisbu anuxun tsuanda yuikin: “Xanen Ibu Epa Dios dasibi binuatuun, januki. Dasibi kushipayakin kaneisma yudabu unanti watan chanima min shinan kayatapiawen mian besti min jatu kupiaii. Min pejaidaki”, akaya

8janua nai tsuma ja cuarto kaxun jawen kenchaki Dios sinatamis mata badi anu jukakin badi kushipa wa ja badin kushipa bitan yudabu menuaya 9jawen kupiti tibi Diosun yunukin jatu tenemaiwen taexun ja kujaidaiwen menubiakin jaska shadabu mebiai Dioski xechakakin kenwanun ixun shinan betsa wabumaki.

10Janua nai tsuma ja quinto kaxun jawen kenchaki Dios sinatamis mata yuinaka mese atimapajaida jaki tsauti anu juka jawen mae meshuaya yudabu ana jawawen jaskatima isin tenei jatun jana buxtebainbaina manibia 11jabun isin chakabu tibi mebiai inun chami tenebiai jabun jiwea chakabu jenekatsi ikama Dios nai anu jiwea jaki xechakai jancha chakabu yui jeneabumaki.

12Janua nai tsuma ja sexto kaxun jawen kenchaki Dios sinatamis mata jenewan Éufrates anu jukaya jau xanen ibubu badi juaikidia jau jawen benunbun bai tapinxuni jene netsuaya

13januxun yuinaka mese atimapa jaxpa anua inun, yushibu xeanan jaxpa anua inun, juni betsan padan jancha yusinmis jaxpa anua jabu tibi anua yushin chakabu jeu keska kaiain en uinxuki. 14Ja yushin tibidan, jawen yushin chakabuwen dayakin dami atimaska betsa betsapa jatu waxunkin xanen ibubu dasibi mai jidabi anua jatu taxnibidan jatun soldadobuya detenamemanun, iwanan, jatu icha waken januxun Dios kushipa binuatun janu akaitian jatu maemakin yamawaxanikiki.

15Jaskai en uianyan Jesús chani: “Uian. Ea ana matu anu kaidan, en yumetsu kai keskakainxanaii, tsuan jaska ana shinanmakenan. Jabu man benimaxanaibudan, uxa keskama bestenxun min jiwea min tadi min meke pewa keska ixankanwen, jawa min tadi pekatan nia keskamadan, matun yuda tadiuma nia jawen man daketidu keska iyamakanxunan”, ea waya

16januxun yushin chakabu jeu keskabu buxun jau Diosbe detenamenunbun jawen hebreo janchawen Harmagedón mae anu xanen ibubu dasibi jatu ichawabu

17janua ja nai tsumabu jawen jenea ja séptimo kaxun jawen kenchaki Dios sinatamis mata jawen juinsinaibu anu niwe anu jukaya janua Dios xanen ibu jaki tsauti jawen jiwe anua jancha kushipa kainkin yuikin: “Ma jatis besti en keyuxuki”, ikaya

18janua kana baka baka itan tin ikainkaini mai taka aki mai pacha sakui yudabu mai anu jiweabu: “Jaskakunkidanai nun meismaki”, iki mesejaidaibun 19dasibi yudabun maewan Diosun tekekin keyukin ja maewan Babilonia kushipajaidabia jawen chakabu shinain jaki sinatajaidakin pakea dabe inun besti waxun jatu kupijaidakin 20dasibi natukan tibi yamawadiakin mati dasibi yamawakin 21jaska waya naiudia badux ui itamama betsa 40 kilo yudabuki nidi imaya badux ui mesejaidawen taea yudabu Dioski xechakaxanaibu ninkakin en uinxuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index