Search form

Apocalipsis 18:11-13

11-13Oro mane inun, plata mane inun, nenkati jawendua kadujaida inun, chudi mane juxupa bemisbu ana tsuan biama ixankanikiki. Ja inun, tima tadi pepajaida inun, chaxa tadi betsa uxna duakabi betsa tashipa bemisbu inun, ji ininipa mabu inun, elefante makuxpi itsa jawen mabu inun, ji pepa mabu kadu betsa betsapa bemisbu inun, bronce mane inun, hierro mane inun, epa juxupa pejaida mabu bemisbu ana tsuan biama ixankanikiki. Ja inun, betsabun canela jawen piti nis pejaidawati inun, piti nis wati betsa betsapa inun, ininti betsa betsapa bemisbu inun, uva vino inun, piti xeni pepa inun, xekiwan dudu pepa bemisbu ana tsuan biama ixankanikiki. Ja inun, ina awa inun, chaxuwan inun, caballo inun, jawen tadanbainti inun, yuda betsa jau tsuanda tsuma wanun bibidan jatu inanmisbu ana tsuan biama ixankanikiki. Jaskaken inanananmisbu mai jidabi anu Babilonia maewanwen taea kaxachakayamai jawen taea sain ixankanikiki, ana janixun jatun mabu jadi buxun inantimawen taeadan, akin yuixankanikiki”, iwanan,

14jabun maewan ana yuikin:

“Babilonia anuabuun, jamapai bimi shadabu man jawen kemujaidamis inun

man bechipaimis man ana jayamaki.

Dasibi jawen mabu jawendua tibi inun

mabu kadu tibi ma benui keyuaki.”

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index