Search form

Apocalipsis 18:23

23Ja inun, junin ainbu ainwankin

jawen jaibuaibu beyusmaya benimai chikishtapamisbu

tsuan ana ninkama idiaxankanikiki.

Ja inun, matun mabu inanananika kushipabun

mai jidabi anu jatu paxkaxunmis inun

jabianuxundi mai pakea tibi anua beaibu

mukayakin jatu padanmisbuwen taea

matun maewan anu tsua ana jayamaken

ana tsuan bin chaxawakin dekuabuma idiaxankanikiki”,

jatu jaska waxanai uinmakin ana ea yuikin:

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index