Search form

Apocalipsis 19

1januxun en ninkaya nai anua tsuada midimabun yuikin:

“Aleluya! Nukun mekenika Dios nun kenwaiin.

Duapa kushipajaidatun nun jawenabu nuku mekepakexanikiki.

2Ja inun, yuda dasibibu unanxun kaneama kupimiswen taexun

maewan ainbu jininipa keskatun yudabu dasibi chakabuwamakubainai ma kupikiki.

Ja inun, ainbu jininipa keskatun Diosun tsumabu tenankubainmiswen taexun

Diosun jawen maewan jaki sinata paepakin yamawaikiki”, itan

3januxun jabun ana yuikin:

“Aleluya! Dios pepajaidaki.

Ja maewan kuin inai juxu puepakexanikiki”,

ikaibun

4jaskaibun ja 24 mekenikabu inun ja jiweabu dabe inun dabetun Dios jaki tsautiki tsaua naman danti iki maiki beti ixun kenwankin yuikin: “Jau jaskanunwen. Aleluya! Chanima Epa Dios pepajaidaki”, ikaibun 5en ninkaya ja Dios tsaua namanua jui betsa taxnidiakin yuikin:

“Man Diosun tsumabuun, mai jidabi anua betsabu

man xanen ibubu inun betsabu man xanen ibubuman

Diosun kushipaki mesekin duawai pepakin kenwankubainkanwen”,

ikaibu uinkin ninkatan en matu kenexunaii.

Diosun chaxuwan bakebetan ikunwainbun jabetan pixankanikiaki, na janchadan

6Januxun en ninkaya yuda midimabu janchai jene didi ikai keskawen inun tin ikainkainai keskawen yuikin:

“Aleluya! Nukun Epa Dios kushipajaida dasibi binu keyua

ja bestitun nuku dasibi mekei ma xanen ibui taeikiki.

Pejaidaki. Kenwanankanwen.

7Ainbu jawen bene juaibe jiwenun, iwanan,

jawen jamapai pewakin akawai

Jesúsunabu jabe jiwekatsis ikanikiki.

Ja jaskadan, Jesucristo chaxuwan baken

jawenabu niti akama jabe jiwemaxanikiki.

Jaskaken benimai shinan chankain tse ikin

Dios kenwanankanwen.

8Tima tadi juxupa chaxakapa pejaida

ja Diosunabu medibi jabun jatun shinanwen kaneama chiban pewamisbun jau sawenunbun, iwanan,

jatun jiwea medibi unanmati ja tadi ma jatu inan saweabuki”,

ikaibu en ninkaxuki.

9Januxun nai tsuman ana ea yuikin: “Diosun jancha kayabi en mia yuiai ninkatan kenediwe, eskadan. Chaxuwan bake keskatun jawenabu nai anu jabe jiwemanun, iwanan, jatu ichawaxun jabetan pidan, benimachakayamaxankanikiki”, ea jaska yuiaya

10kenwanun ika jawen tae naman en danti itanaya ea nemakin yuikin: “Eki jaskayamawe. Mia inun Diosunabu betsabun Jesucristo chibankin jawen jancha yusinmisbu keska eandi Diosun jancha bunika en jawen tsumadiki. Jaskaken ea kenwanma Dios besti kenwanwen”, ea waxuki.

Jaskadan, tsuabuda Jesúskidi kakape Yushin Pepatun xabakabi jatu shinanmaya jabu yusinanbu jakidi chanikin banabimabaunmisbuki.

Caballo juxupaki katsauntan chakabubu kupi kanikiaki, na janchadan

11Janua nai bepeanyan xanen ibu jawen kena Chanima Jancha Kaneisma caballo juxupaki katsaua en uinxu matu yuinun ninkakanwen. Xanen Ibu pepatun yudabu unanti wai jatube detenamenun inun ikaidan, 12jawen bedu chaxadan, chi jede keskaki. Ja inun, xanen ibu kushipajaidaiwen taea Xanen Ibun maiti ichapa maia jayaki. Ja inun, jawen junea kena ja bestitun unain ja kena jaska jaki neaki. 13Ja inun, jawen tadi saweadan, jimiki pukua saweaki. Ja inun, jawen kena betsadan, Diosun Jancha Kayabiki. 14Ja inun, jawen soldadobu nai anua tima tadi juxupa pejaida jawa detsisma saweadi caballo juxupabuki katsaumea jachun kainbainkin jatun Xanen Ibu chibanbainkanikiki. 15Ja Xanen Ibu kaidan, xanen ibu yununika mane kushatia inun jawen jaxpa anu nupe chaipa kenujaida kaian tukunwan jawen jabun Dios ninkaisbuma mai jidabi anuabube jatube detenamei kaidan, jaskawen taea ja Xanen Ibu kayabistun jamebi ja jatuki Dios sinatai jatu uinmakin jaska uva vino tsinikin pema pema amisbu keska wakin Dios kushipa binu keyuatun jawen puben pae jatu memai kaikiki. 16Ja inun, jawen kena mestenepa Dasibi Xanen Ibubu Inun Dasibi Yununikabu Binukin keyuaki, ika jawen tadi chaipaki inun jawen kishi kateki ja dabeki jawen kena neaki.

Jesúski jabu jaki sinataibu jatu maemanikiaki, na janchadan

17Januxun en uianyan nai tsuma betsa badi medan nixun dasibi jabu peiyabun pisi pimisbu nai natukanu nuyabaunmisbu jatu kenakin jui kushipawen yuikin: “Nenu bei nedi ichai bekanwen, jau Diosun matu pimanunan. 18Jabube Xanen Ibu detenamekin maema jabun namidan, xanen ibubun nami inun, soldadobu jabu xanen ibubun nami inun, jamapai juni kushipabun nami inun, caballo nami inun, dasibi caballoki katsaunabun nami inun, junibun tsumabun nami inun, tsuan tsumabuman nami inun, jamapai yuda betsa betsapabun Dios ninkaisbuma Jesúsun jatu maema jabun nami pikanxunan”, ikai en ninkaxuki.

19Januxun ana en uianyan yuinaka mese atimapajaida inun, xanen ibubu mai jidabi anua inun, jatun soldadobu icha ja caballo juxupaki katsaua jawen soladobuya jatube detenamenun ika icha maniabun 20ja padan jancha yuixunikatun yuinaka mesen besuudi atimaska betsa betsapa tsuan atiduma wakin jabu yuinaka mese atimapajaidatun kena jabu jen iyamama inun jawen dami kenwanmisbu jatu padanmiswen taexun padan jancha yuixunika Xanen Ibu binuatun tsumabun achikin yuinaka mese atimapajaida jabe achitan ninkaibu janu ian azufre pashinipa menui jede ji ji ikai anu ja dabe jatu putabu 21caballoki katsaunxun jawen nupe chaipa jawen jaxpanu tukuanwen dasibi yuda betsabu Jesúsun jatu detekin keyuken peiyabun dasibibu jabun nami pi xuku dakakin yani waibu en uinxuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index