Search form

Apocalipsis 19:10

10kenwanun ika jawen tae naman en danti itanaya ea nemakin yuikin: “Eki jaskayamawe. Mia inun Diosunabu betsabun Jesucristo chibankin jawen jancha yusinmisbu keska eandi Diosun jancha bunika en jawen tsumadiki. Jaskaken ea kenwanma Dios besti kenwanwen”, ea waxuki.

Jaskadan, tsuabuda Jesúskidi kakape Yushin Pepatun xabakabi jatu shinanmaya jabu yusinanbu jakidi chanikin banabimabaunmisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index