Search form

Apocalipsis 21

Jerusalén bena Juanen uinikiaki, na janchadan

1Ja jaskaibutian jabu dukun badi inun, uxe inun, bishi inun, mai damiwani bepemanai xabakainaya ianenwan batapadi jayamaya jabiatiandi ana uinkin nai bena inun mai bena taxnidiai en uindiashinaki.

2Januxun ana betsa taxnikidanai uinkin ainbun juni benewanun, iwanan, jawen beneki nukui kanun ika jawenduai keskamis Jerusalén maewan bena ma dasibi iduya pepaya Diosun nai anua buteaya 3xanen ibu jaki tsauti anuxun jui kushipawen yuiai en ninkaya: “Uian. Na maedan, jaki, ja medan yudabube Dios jiwepakexanaidan. Jawen jatube jiweidan, jawenabubes ixanikiki. Dios ja besti jabun mekenika ixanikiki. 4Jaskawen taea jabu kaxamisbu jatun beun taxka watan ana mawa jayama inun, ana sain ikama inun, kaxa jayama inun, isin jayama dasibi jaska Diosun jawen bika jiweti wani bextekin ana ja jayama waki”, ikaya

5janua xanen ibu jaki tsauti anuxun nukun Xanen Ibun ea yuikin: “Chanima jancha shinan kaya en mia yuiai kenediwe, eskadan. Uian. Eanan, dasibi en bena wakin keyuaii”, itan

6ana ea yuikin: “Dasibi jaskaxanai en yuinidan, ma en akin keyuaki. Ea dukun en ini inun niti ikama en jiwepakexanaii. Tsuabunda unpax akatsis ikin manuaibu keska ea anu beaibu en jatu jiwea inanxanaii, jawa jatu pakamamadan. 7Ja inun, tsuabunda ea dananma jabun maemakin binumisbudan, ea en jatun mekenika Dios ikaya jabu en bakebu na mae bena anu jawa benuama ebe jiwei ikibi ipakexankanikiki. 8Jakia jameen ekidi janchabiai eki dakemis inun, eki pechia jawa shinainsbuma inun, yuda betsabe dananananmisbu inun, yuda betsa tenanmisbu inun, chutanamebaunmisbu inun, mukayakin Satanásan kushipa yukamisbu inun, yushin dami betsa kenwanmisbu inun, chani chakabaunmisbu jabu dasibi en kupia janu buidan, ja ian janu azufre menui jede ji ji ikai anu ja dabeki mawa mexankanikiki”, ea wa en matu kenexunaii.

9Januxun 7 nai tsumabun ja 7 Diosun yudabu jawen jenea kupiti mese kencha betsa mata tsuma eki nukuxun ea yuikin: “Chaxuwan baken ainyanxanai yusinkin mia kayatiwamanun nedixun uinyuwe”, iwanan, 10ja nai tsuma en yushinki nukuxun nama keskawen mati keyatapa anu en yushin ea iyuxun Jerusalén maewan pepajaida medibi Diosun nai anua buteai ea uinmashina matu yuinun ninkakanwen. 11Jawen maewan chaxadan, Diosun xabawaki. Nenkati betsa diamante kadujaida bexnan bishtu keska bakamanai chaxamai en uinxuki. 12Jawen kene keyatapa kushipawen dakenbauna inun, jawen jikiti xui beputiya 12 jayaki. Ja inun, ja jikiti xui tibi anu nai tsuma betsan kexea inun jikiti xui mamaki tibi Israelin 12 bababu xukua tibitun jabun jatun kena betsa tibi kene jayaki. 13Ja inun, badi juaikidi esteudi jikiti xui dabe inun besti jaya inun, norteudi jabiatidi jaya inun, surkidi jabiatidi jaya inun badi jikiaikidi oesteudi jabiatidi jayadiki. 14Ja inun, jawen kene keyatapa jawen kushipa wati 12 mishkipawan jawen mestenwankin tsamabauna keneyaki. Ja inun, chaxuwan baken 12 tsuma kushipayabun kena tibi mishkipawan tibiki nea jayaki, jatun kenadan.

15Janua ja nai tsuman ea jancha waitun maewan inun jawen jikiti xui inun jawen kene kauana tananun, iwanan, jawen tanati tawa keska oro tsumaxun 16jawen tanaxuki. Maewan jawen chaipa inun jawen jaxpa inun jawen keyatapa jawa binuama jabiatixunbus 2,200 kilómetro iakea jayaki. 17Januxun kene jawen jaxpadi tanaxuki. Junibun tanamis keska wakin nai tsuman ja tanatiwen kene jawen kextu 64 metro tanaxuki.

18Jawen kenekidi matu yuinun ninkakanwen. Ja dukun mae jidabi oro keska dasibi tashipa chaxajaidaki. Ja inun, jawen kenedan, jaspe nenkati nanketapa bexnan kadujaida kenekauana jayaki. 19Ja inun, mishkipawan jabuki kene tsamabaunabu nenkati kadujaida tibiwen dauyaki. Mishkipawan ja dukun diamante nenkati bexnanjaida jayaki. Ja segundo zafiro nenkati nanketapa jayaki. Mishkipawan ja tercero ágata nenkati nanketapa kudupa jusia shiwaya jayaki. Ja cuarto esmeralda nenkati nanke kudupa jayaki. 20Ja quinto ónice nenkati juxupa inun tashipa bexmas jusia shiwaya jayaki. Ja sexto rubí nenkati tashi bexmas jayaki. Ja séptimo crisólito nenkati pashinipa kudupa jayaki. Mishkipawan ja octavo berilo nenkati ankunepa jayaki. Ja noveno topacio nenkati pashinipa jayaki. Ja décimo crisoprasa nenkati ankunepa bexmas jayaki. Ja undécimo jacinto nenkati nanke bexmas jayaki. Ja 12 mishkipawan jawen jenea ja duodécimo amatista nenkati minanepa jayaki. 21Ja inun, ja 12 beputi tibidan, perla chudi mane ewapajaidabuki. Ja inun, maewan jawen niti bai kayadan, bexnanjaida oro jas bixtu keska bakamanaikiki.

22Ja inun, Diosun maewan bena jidabi anuxun Epa Dios Xanen Ibu binu keyua inun jawen bake chaxuwan jabu kenwankubainmisbuwen taea jawen kenwanti jiwe jayama en uianma ixuki. 23Ja inun, ja maewan anudan, Epa Dios jawen kushipawen chaxajaidamis inun chaxuwan bake bin keskai chaxai ji imisken ana badi inun uxe jawen chaxa ana jabu jayamaki. 24Jaska inun, nawabu dasibi ja maewan anu mapuidan, bin chaxa keskawen mapuxankanikiki. Ja inun, xanen ibu Diosunabu mai jidabi anuabun jatun mabu pepa Dios inanxankanikiki. 25Ja inun, jawen beputidan, xaba ikibi ikawen taea bepenmanaibi bepenmanaki, jawa ana yame jayamawen taeadan. 26Ja inun, beputi xui anu jikikin nawa betsa betsapa shadabun Dios kenwankin dasibi jawen jawendua jayabu inanun ika jikixankanikiki. 27Jaskabiaken tsuabuda atimapamisbu inun, jawada Diosun dananmis amisbu inun, jabu chani chakamisbu jabu jadi jikitaskama ixankanikiki. Jakia jamen jabu jikidan, tsuabunda kena chaxuwan baken jiwe kuian una medan Diosun netani jabu besti Diosun mae bena anu jikixankanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index