Search form

Apocalipsis 22

1Januxun xanen ibu jaki tsauti Dios inun chaxuwan bake jaki tsauabu anua jene jiwekuian jaya kauana bexnan pejaida bixtu keska nai tsuman ea uinmaxuki. 2Jaska ja bai kaya namakis jene kexa uke dabebi jawen jiwemati ji mapubaina en uinxuki. Jawen bimi betsa betsapa uxe tibi betsa maei bimimisbuki, jau Diosunabun pipakexanunbunan. Ja inun, jabia ji peiwen yudabun jamapai betsa betsapa tenekubainaibu jawen peiwen xuxatidubuki. 3Ja inun, Diosun mae anu jawa yupukunanti jayamaki. Ja inun, xanen ibu jaki tsauti anua Dios inun jawen bake chaxuwan bake tsauabun ja mae medanxun Diosunabun jabun jatu kenwankubainxankanikiki. 4Jadia Diosbe beisinan dabexankanikiki, Diosun kena jatun betunkuki nea jayadan. 5Jadi jiweabu anu ana yame jayama inun janu jiwexun nukun Xanen Ibu Dios jatu jiwemakin jatu xabawaxunken jabu jabe xanen ibui jeneama ipapakexankanikiki. Jaskawen taea ana badin chaxa inun binman chaxa jayama ixankanikiki.

Jesús ana juxanai ma kemaikiaki, na janchadan

6Januxun nai tsuman ea ana yuikin: “Chanima jancha en mia yuiai ninkawe. Nukun Xanen Ibu Diosun jawen jancha yuixunikabu jawen jancha jatu yunumistun jaskadada samama ixanai jau jawen tsumabun yusinxanun, iwanan, en jawen nai tsuma jawen jancha eadi yunuxuki, en mia tapinmanunan. Diosun chanima jancha tibi yubakatan axanai en mia uinmaxu en mia yuiai ninkatan ikunwandiwe”, ea waya

7Jesúsundi ea yuikin: “Uian. En samama ana kaxanaii. Jaskaken na jancha jaskadada inunbadiaikidi chaniai kenekin min una waidan, tsuabunda ikunwankin chibanxanaibudan, Diosun jatu benimawaxanikiki. Manayuwe”, ea waxuki.

8En Juanen dasibi na jancha ninkakin na betsa betsapa uinkin keyui benimai juinti shinan chankain nai tsuman ea uinmakubainxu kenwanun ika jawen tae naman en danti ikaya 9ea nemakin yuikin: “Jaskayamawe. Mia keska eadi en Diosun tsumaki. Min betsabu Diosun jancha yuixunikabu betsa inun dasibibun na jancha kenekin min una wai jabun chibanxanaibu keska eadi en jatu keskaki. Dios besti kenwanwen”, ea watan

10nai tsuman ana ea yuikin: “Dasibi en mia uinmaxu jaska inunbadikiki. Jaskawen taexun na Diosun jancha juneama na min una wai ma badi keyui kemai jawen unanxankanikiki. Ana juneama xabakabi jaska tibi kainkunkaini menekunkainxanikiki. 11Jaska inun, tsuada chakabui jiweadan, jatu bexteyamawe, jau jabiaska chakabu chibain jiwenunbunan. Ja inun, tsuada atimapa jiweadan, jau jawen atimapa chibain jiwepakenunbunwen. Ja inun, tsuada pepai jiwekatsis ikidan, jau pepa besti wakubainunbunwen. Ja inun, tsuada medibi Diosunabuidan, jaska Diosun bechipaiai keska jau ikubainunbunwen”, ea waya

12Jesúsun ana ea yuikin: “Uian. En samama ana kaxanaii. Kakinan, jatun manakuti tibi en jatu buxunxanaii, jaska tibi jiwemisbu keska jatu inain kaidan. 13Ea dukun en taxnini inun en jawen jenea debesekeaki. Ja inun, eadan, ea dukun en ini niti ikama en jawen jeneaki. Ja inun, ea dukun en ini niti ikama en jiwepakexanaii”, ea waxuki.

14Uinwen. Tsuabuda benimati jayadan, jatun tadi patsa keska wakin jabun shinan kayabiwen Jesús ikunwankin chakabu Dios buamakubainmisbu jawen mae bena anu jikitan jabu besti pekin jawen benimai jiweti ji bimi pikubainxankanikiki. 15Jamen betsabudan, Dios danankin jamapai chakabuwamisbu inun, mukayakin Satanásan kushipa yukamisbu inun, chutanamebaunmisbu inun, yuda betsa tenanmisbu inun, yushin dami betsa kenwanmisbu inun, dasibi jamapai tibi bechipaibaunmisbu inun, chani chakamisbu jabu jaskamisbu besti bashikuxankanikiki, jabu Diosun mae pepa anu jikiamadan.

16Januxun Jesúsun ana ea yuikin: “Eadan, Davidin baba inun pena bishi chaxajaidamis keskatun en Jesúsun en mia yuiai ninkawe. Diosunabu ichamisbu betsa betsapa anu jaska en uiain min jatu pewakin e imaxanun, iwanan, en nai tsuma en mia anu yunua jaska dasibi mia uinmaxuki, jau en jancha min jatu bumaxanunan”, ea waya

17janua nun Chaxuwanen ainen jabun nun ikunwainbunan, Yushin Pepabetan Jesús yuikin: “Judiwe!” nun ikaya tsuabunda nuku ninkakin: “Jau judinunwen!” jau idianunbunwen. Ja inun, tsuabuda unpax manui keskakin Dios benakin Jesús chibankatsis ikin jau ikunwanunbunwen. Jaska watan jawen unpax jiwemati jaya jau aki benunbunwen, jawa pakamadan.

18Na jancha dasibi Diosun ea bebunkidi uinmaxu ninkatan en matu yuiai ninkaidakanwen. Na dasibi jancha Diosun ea yuixuyabi padananankin tsuabunda ibubis jatun jancha kenekin ana unakia kene chichikin ewa watan yuikin: “Nadan, dasibi Diosun janchaki, chanimadan”, itidubu bebunkidi en matu mesewaii. Tsuabunda jaska waxanaibu jatu kupikin ja ichakawati betsa betsapa ea yusinxuwen Diosun ana kupiti betsawen jatu kupixanikiki. 19Ja inun, tsuabunda na jancha Diosun ea yuixu en una waxukia ja unakia jancha betsa tede akaibuwen taexun Diosun jawen benimai jiweti ji bimi jaki tanabiayama jatu mebintan jawen mae pepa anu na unaki ea kenemaxu keska wakin Diosun jatu jikimama ixanikiki.

20Na jancha jatun ea pewamaitun yuikin:

“Chanima en samama ana kaxanaii”, ikaki.

Jabiaskaki. Nukun Xanen Ibu Jesucristoon, menan jawaida judiwe, nun mia shinainan.

21Nukun Xanen Ibu Jesucriston jau matu dasibi jawen pepawen duawakubainxanunwen.

Ea uinmakubidanxu en jancha chanimadan, jatiski.

Juan

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index