Search form

Apocalipsis 3:14

Laodicea anuabu kene jatu bumanikiaki, na janchadan

14Ana Jesúsun en Juan ea yuikin:

“Jatun Diosun jancha dayaxunika Laodicea anu ichamisbu mekea na jancha en mia yuiai kenexundiwe. ‘Dasibi Diosun jakidi yuiai en Jabiaskaki, imistun mai jidabi inun nai jidabi damiwakin ewen Diosun ani chanima jancha besti chanii en kaneismatun en matu yuiai ninkakanwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index