Search form

Apocalipsis 4

Nai anuxun Dios kenwainbu Juanen uinikiaki, na janchadan

1Jaska ninkashina inun jati uinxu naiudi besuxun beputi bepean uintan jui trompeta mimawati kushipa keskawen jawen dukun Jesús janchai en ninkashina ana jabianwendi ea jancha wakin yuikin: “Ea anu inayuwe, min inaken jaskadada ana betsa betsapa inunbadiai en mia uinmaidan”, ea watan

2jawaida ea betsa watan en yushinki dasitan ea uinma nai anu inaxun en uinxu matu yuinun ninkakanwen. Jadi Xanen Ibu jaki tsautiki nukun Epa Dios tsaua en uinxuki. 3Ja tsaua jawen yudadan, diamante keska kasmai rubí keska nenkati kadujaida chaxajaida bakamana bakamana ikaya jawen tsauti kesukauana namakis nawan bai tapia esmeralda nenkati nanketapa keska chaxa chaka ikikiki. 4Janua Dios xanen ibu jaki tsauti anu 24 tsauti betsa janu sedebauna uinkin 24 mekenikabu jabu jaki tsauabu tadi juxupa sawea xanen ibun oro mane maiti maiabu en uianyan 5Dios janu tsaua anua kana bakatan tin ikaini danka ikainaya Diosun besuudi jawen medabenan yushin 7 nanpadina bin dekua nichinbauna chaxa keskabuki. 6Jaska inun, tsauti besuudi ianenwan bexnanjaida bakamanaya ja dapi jiweabu dabe inun dabe ja tsauti anu mapubauna jabun besuudi bedu sankan daka inun jatun pechiudi bedu pesankan dakabu 7ja dukun inu ewapa betsa jawen yuda león keska ja kachu ina awa bake keska ja kachu betsa junin besuya keska ja kachu betsa tete ewapa nuyai keska 8jatibu 6 punyan peiya jabun yuda jidabi jawen bedunati chaxa dakabun badidi inun meshu medan Dios kenwankin jabun jeneisbuman yuikin:

“Min pepajaidaki.

Min dasibi kushipa binuaki.

Mai jayadiama nukun Xanen Ibu Dios

dasibi kushipajaida jiwea jaya inun,

natian jiwekunkainai inun,

ana min butuxanai nun unaiin”, ikin

9Dios niti ikama jiwea ja dabe inun dabe jiweabun jamapai pepa jakidi shinankin jawen pepakidi yuikin kenwainbun 10ja 24 mekenikabun kenwandiakin danti ixun xanen ibujaidawakin jabun jatun oro mane maiti mabikitan inankin jawen tae naman manchintan yuikin:

11“Dasibi damiwakin

min shinanwen jamapai dasibi min damiwani

min nukun Xanen Ibu inun

min nukun mekenika yushin Dioski.

Jaskawen taexun mia besti kenwankin

nun mia duawakubainaii”,

akaibu uinkin en matu kenexunaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index