Search form

Apocalipsis 5

Chaxuwan baken una sebi keneya chudenikiaki, na janchadan

1Januxun en ninkaya una sebi kene dabeya uke medan inun bemaki keneya 7 jawen tsamia tsuan june mekin bepentiduma inun chudediama unantiwen tsami dakabidana Dios jawen tsautiki tsauxun jawen meken yusiudiawen tsuma en uianyan 2nai tsuma kushipatun uinbaunkin jui kushipawen jabu yukakin:

“¿Tsua pepa kushipajaidatun atidumen? ja una tsamia tibi daxnukin jatun chudeaidan”, jatu wa 3jakia nai anu inun, mai anu inun, janu mawabun yushin maniabu anu tsua pepajaida jayamaken tsuan chudexun uintidumaken 4chanima tsua pepa kushipa juxun chudexun uintidumawen taea nui en kaxajaidaya 5mekenika betsan ea yuikin: “Kaxayamawe. Xanen ibu Davidin baba betsa ja Judán baba yuinaka dasibibun xanen ibu inu betsa jawen kena león nun dabimis pepa kushipajaidakin jaki sinataibu maemanitun ja unanti tsamia tibi jatun daxnu daxnu akin keyutan ja una chudetiduki. Manayuwe”, ea waya

6januxun Dios tsaua nashui ika namakis ja jiweabu dabe inun dabe mapubaunabu inun jabianudi ja 24 mekenikabu tsaubaunabu anu ja namakis nashui ika chaxuwan bake jawen yuda chachinibu mawa keska nia 7 maxunyan inun 7 beduya en uinxuki. Chaxuwan bake jawen 7 bedudan, ja jawen yushinwen mai jidabi anu Diosun jatu yusinmakubainaidan, jaska en uinxuki. 7Januxun chaxuwan bake ja Dios janu tsau anu kemaxun jawen meken yusiudi anua una sebi bitan tsumaken 8janua benimajaidakin ja jiweabu dabe inun dabe inun ja 24 mekenikabun jatun mimawati betsa jawen kena arpa inun oro mane kencha ni pei ininti ja kuaxunti keska mata jaska jawenabu Diosbe janchamisbu tsumaxundi jabu dasibibun chaxuwan bake kenwain jaki danti itan 9dasibibun nawati bena juiwen nawakin yuikin:

“Min pepajaidaki.

Mawakin min jimiwen yuda xukuabu tibi anua inun,

nawa tibi anua inun,

jancha tibi anua inun,

mai pakea tibi anua Epa Dios bixunkin jawenabu jatu wakin

10Diosbe janchaxunikabu min ma jatu waniki.

Diosbe janu xanen ibuxanaibu jatu wanixun

mai anua jabu xanen ibuxankanikiki.

Jaskaken mian besti Diosun una bixun min chudetiduki.

Min pepajaidaki”, akaibun

11januxun ana uinkin en ninkaya ja jiweabu inun ja mekenikabu inun nai tsuma midimajaida Dios xanen ibu jaki tsauti dapi manibaunabun 12jancha kushipawen jabun yuikin:

“Chaxuwan bake keska deteabu

ana besteni pepa kayabidan,

jatun besti bitiduki, kushipadan, pepa tibidan,

unanepajaidadan, xanen ibu kushipadan.

Duawai shinan chankain benimawakin nun ja kenwaiin”,

ikaibun

13januxun ana en ninkaya ja dasibi Diosun damiwakin jatu jiwemani nai anuxun inun, mai anuxun, inun mawabu yushin bumisbu anuxun, inun ianenwan anuxundi jabun kenwandiakin yuikin:

“Ja Xanen Ibu jaki tsauti anu tsaua inun

chaxuwan bake jatu duawakin shinan chankanwankin

jawen benimawatiwen jau xanen ibujaida wakubainunbunwen, niti ikamadan”, ikaibun

14ja jiweabu dabe inun dabebun jabiaskadi shinankin kemakin:

“Jabiaskaki”, idiaibun ja 24 mekenikabu danti iki beti itan kenwandiaibun

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index