Search form

Apocalipsis 7

Diosun bebunkidi jawenabu katuni jawen nai tsumabun jabu unanti wanikiaki, na janchadan

1ja binukainaya januxun ana uinkin nai tsuma dabe inun dabe mapua akeakeabu en uianyan betsa badi juaikidi este anu nia betsa badi jikiaikidi oeste anu nia betsa norte anu nia betsa sur anu nia jabun niwe dasibi tsumaxun nemakin mai inun ianenwan inun ji mapua jau niwe janu xunku ikin jau ichakawayamayununbun 2janua nai tsuma betsa badi juaikidia estekidia jukin nukun Epa Dios jiweatun jawenabu unanti waxunti jayatun jui kushipawen ja nai tsuma dabe inun dabe jabu kushipa mai inun ianenwan daunti jayabu jatu 3yuikin: “Meyamayukanwen. Diosun tsumabu jabun betunkuki netankin jabu Diosunabu nun unanti wadiamaken mai inun ianenwan inun ji mapua ichakawakin daunyamayukanwen, Diosunabu jau mawayamayununbunan”, jatu wa

4jaska wakin 144,000 Israelin 12 juni bakebun bababu xukuabu Diosun jawenabu jawen betunkuki jawen unantiwen unanti wakin yuda betsa betsapabu katukin

5Judán bababu 12,000 jawenabu wakin unanti netankin

Rubénen bababu 12,000 jabiaskadi wakin

Gadin bababu 12,000 jabiaskadi wakin

6Aserin bababu 12,000 jabiaskadi wakin

Neftalín bababu 12,000 jabiaskadi wakin

Manasésin bababu 12,000 jabiaskadi wakin

7Simeónen bababu 12,000 jabiaskadi wakin

Levín bababu 12,000 jabiaskadi wakin

Isacarin bababu 12,000 jabiaskadi wakin

8Zabulónen bababu 12,000 jabiaskadi wakin

Josén bababu 12,000 jabiaskadi wakin

Benjamínen bababu 12,000 jabiaskas wakin

Diosun jatu unanti wakin katumai en ninkaxuki.

Nai anuxun jati tsuan tanatidumabun tadi juxupa saweabukidi yuinikiaki, na janchadan

9Januxun ana uinbaunkin yudawan jati tsuan tanatiduma en uinxu matu yuinun ninkakanwen. Nawabu mai pakea tibi anuabu inun, yuda betsa xukua tibi anuabu inun, dasibi jancha tibi anuabu inun, mae tibi anuabu Dios xanen ibu jaki tsauti inun chaxuwan baken besuudi jabu nixun tadi juxupa chaipa sawexun xenpan tsuma nixun 10jui kushipawen jabun yuikin:

“Nukun Epa Dios xanen ibu jaki tsauti anua inun jawen bake chaxuwan bake nukun meketidan, jabuanuaki”,

ikaibun 11dasibi Diosun nai tsumabu inun, jabu jiwea dabe inun dabe inun, ja 24 mekenikabu jatibu xanen ibun tsauti anu mapubaunabu Diosun besuudi main beti ixun kenwankin 12yuikin:

“Nukun Epa Dios unanepa Xanen Ibu kushipajaidaki.

Benimawakin jawenduawakin kenwankubainankanwen, niti ikamadan.

Jaskakidan”,

ikaibun

13januxun mekenika betsan ea yukakin: “Na tadi juxupa saweabudan, ¿tsuabumen? ¿Jania beabumen?” ea wa 14kemakin: “Xanen ibuun, min mian unaiin”, en wa januxun mekenikatun ana ea yuikin: “Chanimaki. Ichakawanikatun yuda dasibi mai jidabi anuabu bikawakin jatu nuitapawaya yudabun jatun chakabu jenekin jabun tadi detsis keska chaxuwan baken jimiwen chukakin jabun detsis yamawakin jabun tadi juxu pejaidawabuki.”

15“Jesúsun jaska wakin na mapubaunabu jatu pepawa

Dios xanen ibu jaki tsauti anu manixun

meshu medan inun badidi Dios janu jiwe anuxun

duawakubainaibu Diosun jabu mekekubainxanikiki,

shinan chankainbudan.

16Jadia ana nuitapai buni unpax manui ikama inun,

badin ana jatu kuama inun,

xana bakakin ana jatu bikawama ixankanikiki.

17Ja inun, chaxuwan bake Dios xanen ibu jaki tsauti namakis niatun

unpax paisma pejaida chacha jene jawen jiwemati jaya anu jatu iyuxun amai

jatun mekenan ixanikiki.

Januxun ja kaxamisbu

Diosun jatun bedu beun jene dasibi taxka waxanikiki”, ea wa

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index