Search form

Romanos 1

Pablon jatukidi shinanikiaki, na janchadan

1Man Jesucristo ikunwainbu Roma anuabu en Pablo jawen tsumapan ¿man jaskadamenkain? ixun en matu kene bumai uindakanwen. Jawen kakape en chania akeakexanun jabistun jawen kushipaya ea wakin Diosun ea medibi watan ea yununiki. 2Bebunkidijaida ja dukun Diosun jancha medibi kenenibu anu jawen bakewen yubakanikidi jawen jancha yuixunikabu Diosun jatu kenemani nun unaiin. 3Jaska nukun Xanen Ibu kushipajaida, Diosun bake Jesucristodan, juni kayabi judiobun xenipabu Davidin baba kainxanaikidi Diosun jancha yuixunikabun kenenibu jayaki. 4Janua Jesús tenanbu mawashina jawen Yushin Pepabetan jawen kushipawen Diosun bestenwantan: “Nadan, en bake kushipajaida dasibi binuaki”, akin Jesucristokidi nuku xabakabi unanmaniki.

5Jaskawen taexun Jesucristo en ikunwaniwen ea duawakin Jesúsun kushipaya Diosun ea waniken yuda betsa betsapa tibitun jau jabundi Jesucristo ninkatan chibankin kenwanxanunbun jawen daya axunkin en jatu tapinmakubaunaii. 6-7Jadi man Roma anua jiweabun Jesucristo man ikunwainbudan, matu dikabiwen Dios nuikin katunixun jawenabu medibi matu waikiki. Man jaska jiweabuwen taexun nukun Epa Dios inun nukun Xanen Ibu Jesucriston duawakin jau unanuma matu jiwemakubainunbunwen.

Jesucristo ikunwainbu Pablon shinankin jatuwen taexun Dios kenwankubainikiaki, na janchadan

8Ja dukun matu yuinun ninkakanwen. Jaska wakin man Jesucristo ikunwankin pe chibankubainaibu mae betsa betsapa tibi anuxun matukidi chanimisbuwen taexun Jesucristobe janchakin matu dasibikidi dayuikin en medabenan Dios en kenwankubainmiski. 9Jaska inun, Dios besti duawanun, iwanan, jawen bakewen nukun chakabu Diosun nuku buaxunkatsis ikai jawen bakekidi dasibi en kushipawen jatuki chanikunkauni matu jakimama matu ea axunkin Dios en yukakubainmis Diosun unainkiki. 10Jaska inun, matuki en bakatsi ikai jau Diosun jawen shinanen ea bexpawaxunxanun janu matuki ea bamakatsis ikin ea yunuxanai Diosbe janchakin matukidi en ea akubainaii. 11En shinanan, matu uin kaxun en matu yusinkatsis ikaii, jau Jesús ikunjaidawai man kushipakubainunbunan. 12Jaska en matu yuiaidan, nun Jesús chibainbu nuku dasibi medabenamei nun juinti kushipanametidubuki, matubu inun eadan.

13En betsabu inun en puibuun, jaska judiobuma mae betsa betsapa anu jiweabu en jatu yusinmis keska wakin matukididi shinain man Roma anuxun Jesús ikunwainbu ana matu ikunjaidawamakin inun betsabun ikunwandiabuma Jesús jatu ikunwanmanun ika man Roma anu jiweabu en matu yusin kakatsis ikaii. Matu uinun ika en yubakabiakunkainaya jamapai betsa betsapatun ea teawa matu anu en kadiamaki. 14Yuda betsabu tibidan, griegonawabu inun, griegobuma, unanepabu inun, unanepabuma Diosun ea yusinmakatsi ea yununiki. 15Jaska en shinainwen taea man Roma anu jiweabu anudi Jesúskidi kakape matu yusiin kakatsis iki en matukidi bepexea en shinan chankan chakayamaii.

Diosun kakapedan, kushipakiaki, na janchadan

16Tsuabunda Diosun kakape ninkatan ikunwainbu Diosun jabun chakabu buakin ana shinanma jawen kushipa paewen jawenabu jatu wamisxun mekepakexanikiki. Jaskawen taea ja dukun judio jatidibun ikunwankin taewanibuki. Januxun ja kachu judiobuma betsabundi ikunwandiakanikiki. Jaskaken Diosun kakape Jesucristokidi yuikin datan akin jawa jawen dakeama en jatu yusinkubainaii. 17Jaska inun, jawen jancha yuixunikatun Diosun kakapekidi kenekin yuikin: “Tsuabunda Diosun jancha ikunwankin chibainwen taea pepai jiwexankanikiki”, aniki. Jaskawen taexun jawen bakekidi kakape Diosun jawen jatu mekekin jatun chakabu buanixun ja besti ikunwainbu jatu paxawaxanikiki.

Dios chibankatsi ikabuma ana Diosun jatu mekeamakiaki, na janchadan

18Yuda jidabi jiwebaunabu jatun chakabuwen chakabukubainkin jancha chanimawen jiwekatsi ikabumawen taexun betsabun ikunwantidubun jau ninkayamanunbun chanima jancha junekin nemamisbuki. Jabun jatu nemamisbu Dios nai anu jiwea jatuki sinatakin natian jatu kupikin jabu tenemaikiki. 19Jawada Dioskidi unantidubu jabu Diosun unanmakin jamebi jatu uinmamiski. 20Januxun Dios tsuan uintidubumabia Diosun mai damiwani anua jaska niti akama jawen kushipa inun jaska watanda dasibi pewa akeakekubainmis Diosun yudabu uinmaya jawada damiwani uinkin dasibibun Dioskidi xabakabi unantidubuwen taea tsuabuda Dioski meseama yuikin: “Dioskidi tsuan ea yusianmaki”, iki chani chaka bestikanikiki. 21Januxun yuda ichapabun Dioskidi tapinbianixun jawen jancha danankin duawama inun kenwanma inibuki. Jakia jaki pechitan jatun shinanen besti chakabu shinain unainsmapakin ana chanima jancha tapintidubuma ikubainibuki. 22-23Ja Epa Dios kushipajaida mawatiduma ana kenwanma jabun shinan kushitan ja dami uintidu kenwankatsi ikin juni mawatidu betsabun dami waibu tsuabunda ja dami bitan kenwainbu betsabun peiyabu dami waibu bitan kenwainbu betsabun yuinaka piti inun pitima tae dabe inun dabeya dami waibu bitan kenwainbu betsabun nutawen xadaibu dami waibu bitan kenwankin jaska shadabu besti kenwankubainun ikin Dios danankin yuikin: “En unanepaki”, ibiai unainsmapabu ipaunibukiaki.

24Jaskawen taexun yudabun jaska shinain aki jiwekatsis ikaibu jawaki ana dakeama jau jabun yuda mekeama chakabukubainunbun jabun shinan chakabu inun jawada chakabuwakatsis imisbu akeakeaibu ana nemama ana jatu mekeama jatuki pechitan Diosun jatu jenea jaska jiwenibukiaki. 25Yuda betsabun Dioskidi jancha kayabi danantan chani jancha ikunwankin chibankin Dios kayabi ana shinanma jawada Diosun damiwani besti uinkin kenwankubainibukiaki. Jakia nun ikunwainbunan, nukun mekenika Dios jatun nuku damiwani kenwankubainankanwen. Jaskakidan.

26-27Jaska chakabu besti shinankubainaibuwen taexun Diosun jatu jenekinan, yudabu ana bechipainamekayabiama jatun chakabuki dakeama daketapaibu jatu uinkin anikiaki. Jawadawen yuda pepabu dakeaibu ana dakeama ainbuaibun junibu chutamakatsis ikama jakia jabe ainbu betsabe chutanamei itsai menamei ibunananbu, inun junibudi ainbuwen ana kemukin chutakatsi ikama jabe juni betsawen kemui jabe chutanameaibuwen taexun jau jaskai besti jiwekubainunbun Diosun jatu ana nemama jenenikiaki. Jaska jiwei dakeisbumawen taexun jatun yuda isin betsawen tenemakin Diosun jatu kupikin taewaniki. 28Jabun Dioskidi shinan chanima kayabi ana shinankatsi ikama ikubainaibuwen taexun jatun juintinin shinan chakaibu jaska bechiapai jiweaibu Diosun jabu ana nemamaki. 29Eska tibi matawaibuwen taexunan, jawen atimapaibudan, chutanamechakaibudan, yaushiaibudan, ja pewen jiweama chakabuwen jiweaidan, betsabu jatun jawada jayawen jatuki sinataibudan, yuda betsa tenainbudan, detenameaibudan, chani chakabaunaibudan, bepadameaibudan, yuananainbudan, jaskai jiweabuki. 30Ja inun, xechakai jancha chakabumisbudan, jabun Dios danankin bechipaisbumadan, jawen nuibiabu benunun ikin tsua ninkaismadan, jamapai atidukidi keainbudan, chakabu betsa betsapa benawaidan, jaskakin jatun ibuan jancha danankin ninkaisbumadiki. 31Jaska inun, jancha chanima ninkakatsi ikamadan, janchabiatan aisbumadan, tsuawen nuisbumadan, tsua medabenanma jiwemisbuki. 32Ja inun, jaskai jiwea jau jawen besti mawanunbunwen, Dios ibianiken jaska unanjaidabiai ana jawaki meseama jabias chakabuwakubainkin betsabun jabias akaibu uin benimakubainmisbuki, jabu juni chakabu tibidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index