Search form

Romanos 1:16

Diosun kakapedan, kushipakiaki, na janchadan

16Tsuabunda Diosun kakape ninkatan ikunwainbu Diosun jabun chakabu buakin ana shinanma jawen kushipa paewen jawenabu jatu wamisxun mekepakexanikiki. Jaskawen taea ja dukun judio jatidibun ikunwankin taewanibuki. Januxun ja kachu judiobuma betsabundi ikunwandiakanikiki. Jaskaken Diosun kakape Jesucristokidi yuikin datan akin jawa jawen dakeama en jatu yusinkubainaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index