Search form

Romanos 1:20

20Januxun Dios tsuan uintidubumabia Diosun mai damiwani anua jaska niti akama jawen kushipa inun jaska watanda dasibi pewa akeakekubainmis Diosun yudabu uinmaya jawada damiwani uinkin dasibibun Dioskidi xabakabi unantidubuwen taea tsuabuda Dioski meseama yuikin: “Dioskidi tsuan ea yusianmaki”, iki chani chaka bestikanikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index