Search form

Romanos 10:4

4Jaska inun, jawen yunuti inun jawen nemati jancha besti chibankin Dios benimawapaibiabu nuku dasibibun nun atidumaken ja yusini Cristoki jikia jatun xabakabi betsa wakin nukun chakabu buai mawakin ja yununi ana jawen jiwetima wakin Cristo besti nun ja ikunwainbu jau Diosun nuku pepawaxanun Dios benimawai Cristo nuku ixuniki, Diosun jancha Moisin jatu yusini chibain ibubis pepai ana nun jaskayamaxanunbunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index