Search form

Romanos 11

Diosun jawenabu wakatsi ikin Israelbu bebunkidi jatu katunikiaki, na janchadan

1Nukun xenipabu katukin jawenabu jatu wanixun nuku danainsmaki, chanimadan. Jaskawen taea eadan, en xenipabu kayabidan, Abrahamki. Janua jawen baba betsa Israel en xenipabudiki. Ja jawen bake betsa Benjamín anua en jabiadiki. Jaska Diosun nuku yubani shinankin Jesucristo en ikunwainwen taexun ea dananma en chakabu buanixun ma ea mekeikiki, jaska Israel tibi anuabun tsuabunda Jesucristo ikunwainbu jatu mekexanai keska wakinan.

2Bebunkidijaida Israelbu jabu katukatsis ikin Diosun katunixun nuku dananma imiskidi matu xabakabi yusinkin jawen jancha yuixunika pepa Elíaskidi en matu yuiai ninkakanwen. Bababukidi jawada Elías Dioski ja ikin jaki chania jawen jancha yuixunika betsan kenexunkin: 3“Yavé Dios Jiweatuun, min jancha yuixunikabu tenankin keyutan januxun mishki chi tapu sa akin keyutan ean besti en mia ikunwain ea tenandiabuma ma ea tenankatsis idiakanikiki”, 4aka Diosun Elías yuikin: “Dateyamawe. Min mimestimaki. Bababu betsa jabu en jatu mekea 7,000 jayabuki, jabun ea chibain chintuanbuma ja yushin betsa Baal dami ja naman danti itan jabun kenwanbumadan”, akin Elías yuiniki. 5Jaskawen taea na jabiatiandi Israelbu ana jatidama jatuwen nuikin Diosun jawen duapawen jawenabu wakatsi ma nukudi katuniki, jau Jesús jabun nun ikunwanxanunbunan. 6Na jaska nun jabun chibainan, jawen yunuti inun jawen nemati chibain nukunmebi nun pepaiwen taeama jakia jawen pepawen nukuwen nuikin Diosun nuku kenakin nuku katukubainikiki, jau jabun Jesús nun ikunwanunbunan. Jaska nuku wamadan, Diosun pepa jayama ikeanaii.

7Jaskaken Israelbu pepatidubu midimabun tapinpaibiabu kanei juinti kushikin unanbuma Diosun jancha jawen jiwekainti biama inibuki. Jaskabiaibun jatidi Diosun katuabun jabun jatun jiwea binibuki. 8Jaska Dios ninkama juinti kushibukidi Diosun jancha yuixunikatun kenekin: “Jatun pabinki pata keska jatu wakin jatun bedu bekun keska jatu wakin jatun shinan Diosun bexekin jatu jaska waniwen taea natiandi jabun jawen yusian chibantidubuma ikubainkanikiki”, jaska yuini keskaidan. 9Jaska inun, ana Dios chibanbuma ixanaikidi Davidin yuikin:

“Jamapai piti betsa betsapa jaya

jawen besti beyusi unainsmapai jadakidi paxai kaintidubumaki,

nawatikis ikabu jau Diosun jatu kupinunwen.

10Ja inun, jau jawa ana uinyamanunbun

Diosun jau jatu bexux wanunwen.

Ja inun, jamapai bika tenei dayakin

xankamajaida ia kakui tininkunkaini

jau ana tenejaidakubainunbunwen”,

iniki.

Jabu Israelbumabiaken Jesús ikunwainbuwen taexun Diosun jawenabu jatu wakubainikiaki, na janchadan

11Janua man shinanan, Israelbun Jesús danainbun ¿Diosun jatu jene keyunimen? ana ikunwantidubumadan. Jaskamajaidaki. Jakia Israelbu jawenabubia jabun Jesús danainbun januxun Diosun jabu Israelbuma jawen kakape Jesucristowen jatu mekekin taewaniki, jatu jaska wa Jesucristo Israelbuman ikunwainbu uin jau jatuwen kemukin Israelbundi ana shinan betsa watan jabun mekenan Jesucristo jau ikunwandiaxanunbunan.

12Jaskaken jawada Diosun bechipaiai Israelbun danankin betsa betsapa wabiaibun ja jabu Israelbuman jawen bake Jesucristo dananma jabun bechipaikin Diosun kakape Cristokidi ninkatan jabun akai Israelbun shinain chanima jabuwen taexun Israelin baba midimabundi jawen jancha ikunwain bepexexankanikiki, Diosun jatu ana duajaidawakin ibu wayadan.

13-14Man ebetan Jesús ikunwain Israelbumaan, en eskaki, matu yuinun ninkakanwen. Jau Israelbuma betsa betsapabu anu en jatu yusinkubaunxanun Diosun jancha yuixunika jawen kushipaya Jesúsun ea waxun ea nichiniwen taea en jawen daya pe jaya axuin en benimakunkainaii. Jaskaken matu yusinkubaunkin jaska Jesucristo man ikunwainbu enabu Israelbu jatu ikunwanmakatsis ikin jaska man ikunwain jawenduai benimaibun jawen jatu kemumakin jatidibudi jatun shinan en betsa wamakatsis ikunkainaii, jau Diosun jatu mekediaxanunan. 15Jaska enabu Israelbun Jesucristo danainbuwen taexun yudabu mai jidabi anu manibaunxun Diosun kakape jabun Jesucristokidi ikunwanbaunaibuwen taexun enabun ikunwankin taewadiakin jatun chakabu jenei jaki pechitan yuda mawa ana bestean keskai jiwe kuian bidiai benimaxankanikiki. 16Jaska inun, misi kapamanai ma bai keyua ja dukun tude Dios inankatsi ikin paxkabu medibi inantiken jabias ja misi kapamanadia jabiaskadi jidabi medibidiki. Jaska keskadi ji tapun betsa yumei ja Dios ibu wamakin medibi wa jawen punyandi Diosunamiski, medibidan. Jaska keskai Abraham inun, Isaac inun, Jacob jabu medibi pepabuwen taea jabun bababudi medibi ixankanikiki.

17Nun judiobudan, olivo ji kayabi keskabuki. Jakia jawen punyan babu betsa mextetan olivo mebi betsa kushipa jaki tsamintan nea dasibi jabias tachanua jawen xuku jawen namibe jusitan jabias yumemis keska Abrahamnen bababu Diosun jatu watan Israelin baba betsabun Dios chibankin ikunwanbuma Diosun olivo punyan mextea keska wakin jatu danantan matudi Diosun jawenabu wakin Abraham matun xenipabu keska matu wadia akeakeikikiki. Jaskaken Dios jawenabu Israelbuwen nuikin jatu duawakubainxanai Diosun Abraham yubani keska wakin man Israelbuma matubudi Abrahamnen bababu keska watan matuwen nuikin matu duawaikiki, olivo kushipaki tsamian jaki nea keskawakinan.

18-19Janua tsuabuda janchai: “Eadan, en Israelin babamabia Diosun jawenabu ea wakaksis ikaiwen taexun jaki ea dasiwanun, iwanan, Israelbu danantan jawenabu ea waniki”, iki matumebi kenkin shinan chakai jatukidi enjen iyamakanwen. Jakia man tacha ibumabia man jawen punyan besti man jaki neaki, jawen tachan matu jiwemaidan. Diosun besti jawenabu matu waiwen taea keanma Dios besti shinankin duawakin kenjaidawakubainkanwen.

20Eskawen taexun jatu mextea keska wanidan, matu yuinun ninkakanwen. Jabunan, Diosun jancha ikunwanbumawen taexun jatu jeneniki. Jakia matubu madiastun man ikunwainbudan, jawenabu matu waikiki. Jaskawen taea jawen keanma Dios bestiki mesekubainkanwen. 21Chanima Diosun Israelbu dukun katubianixun jatu dananiki. Man jabu keskadiken matu jabiaskadi wakin danantiduki. Shinaindakubainkanwen. 22Uinkanwen, Diosdan, nuikipa jawenduaki. Jaskabia jawen yunua mesten binumaismaki. Jabu chintuainbu danankin jatu kupimisxun matu man Israelbumabiaken matuwen nuikin duawakin jawenabu matu wa akeakekubainikiki. Jakia jaska ji punyan babu mextexun putamisbu keska wakin matundi jawen shinan chibanma man chintuainbu Diosun matu danantan matu kupidiaxanikiki. 23Jaska inun, Israelbu jadatubunda jatun shinan chakabu jenetan chintunkidan ana ikunwankatsis ikaibu ana Abrahamnen bababu kayabi wakin Diosun ana jawenabu jatu waxanikiki, jiki ana netan keska wakinan. 24Jamen man judiobuman badi ichapa Dios man dananbiakubainaya atimas Dios matuwen nuiaya jawen kakape Jesucristokidi nun matu yusianyan shinan betsa watan man ikunwainbundi ana jabiaskadi wakin Israelin baba kayabibun shinan betsa wadiatan ichapabun ana chintunkidan chanima Jesús ikunwandiaxankanikiki, bebunkidi Diosun jatu katunibunan.

Israelbu Jesucristowen taexun atimas ikunwainbu Diosun jatu mekexanikiaki, na janchadan

25En betsabu inun en puibuun, Diosun kushipawen unanepai jawen man kenyamaxanunbun jawada Diosun matu axunkatsis ikai jaska jawen yubaka junea janchani man unan keyuxanunbun matu yuinun ninkakanwen. Jaskai Israelbu juinti kushikin ichapabun Jesús ikunwanbumaki. Jaskaken Israelbuma jatida Diosun meketan januxun ichapabu Diosun Israelbu jabu ana mekediaxanikiki.

26Jabu jaskabaunaibun Israelbu midimabun ikunwandiaibu Diosun jawenabu jatu watan jatu mekediaxanikiki. Jaska wai kaikidi jawen jancha yuixunikatun kenekin:

“Matun mekenan Mesías Israelin baba Jerusalén anua kaintan

Jacobun bababu jatun shinan chakabu betsa wamakin

27jaska ea Dios en jatukidi yubakani

jabun chakabu buatan en ana shinanma ixanaii,

jatun mekenan Mesías jukenan”,

iniki.

28-29Januxun tsuabuda Diosun katutan jabuwen nuikin duawamis inun jawada jatuki tanani jawen shinan Diosun betsa waismawen taexun Abraham inun Isaac inun Jacob jatu katuni jabun bababun kakape Cristokidi danainbu Dios jatuki sinatayuikiki. Jaskawen taea ja jatu maebaun matu jawenabu wadiayuikiki. Jaskabia jatun xenipabun ikunwanibu jakimama jatuwen nuikin Diosun Israelbu jeneama jatu shinandiaikiki. 30Uatian jawa Jesucristokidi unanma Dios man ninkama iyupaunibuki, matubunan. Jabiaska keskadiai natian Israelbun Jesucristokidi shinankin Dios ninkabumadiki, man ini keskakinan. Jaskaken Dios natian matuwen nuikiki. 31Jaska inun, natian jawen nuiwen Diosun matu jawen duapa uinmakin matu duawaikiki. Jabiaska keskadi wakin ja Israelbu jatuwendi nuidiaxanikiki. 32Dasibi yudabu chakabubiaken Diosdan, dasibiwen nuikin janu jawen nui jatu xabakabi uinmakatsis ikikiki, tsuada Israelbu inun tsuada Israelbumakidi jawa shinanmadan.

33Jaskaken nukun Epa Diosdan, jawa yupaismaki. Dasibi ninkai inun shinain unanepajaidaki. Ja inun, jaska wakatsis ikin Diosun shinankin jamapai akubainmisdan, jawen akadan, nun jaska waxun tapintidumajaidaki. 34Ja inun, jaskadada Diosun shinanmis jawen jancha yuixunikatun kenekin: “Diosun shinanan, tsuan ninkatidumaki. Ja inun, Diosun jadakidida shinanyan tsuan medabewakin xabakabi ana jaska waxun yusintidumaki”, 35iwanan, ana yusinkin: “Jamapai betsa betsapa tsuanda Dios axunbiatan jawen dayawen taexun duawakin jau eadi inanxanun, iwanan, jaska shinantimajaidaki, menan akinan”, iniki. 36Jaskaken betsa tukama tibi Diosun damiwanidan, jawenaski. Jawen kushipawen dasibibu maniabuki. Dasibibu ja jiweabuwen Dios benimakunkainxanun, iwanan, jabu tibi damiwaniki. Jaskaken kenwankin jeneyamakubainankanwen, Diosdan. Jaskakidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index