Search form

Romanos 11:28-29

28-29Januxun tsuabuda Diosun katutan jabuwen nuikin duawamis inun jawada jatuki tanani jawen shinan Diosun betsa waismawen taexun Abraham inun Isaac inun Jacob jatu katuni jabun bababun kakape Cristokidi danainbu Dios jatuki sinatayuikiki. Jaskawen taea ja jatu maebaun matu jawenabu wadiayuikiki. Jaskabia jatun xenipabun ikunwanibu jakimama jatuwen nuikin Diosun Israelbu jeneama jatu shinandiaikiki. 30Uatian jawa Jesucristokidi unanma Dios man ninkama iyupaunibuki, matubunan. Jabiaska keskadiai natian Israelbun Jesucristokidi shinankin Dios ninkabumadiki, man ini keskakinan. Jaskaken Dios natian matuwen nuikiki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index