Search form

Romanos 13

Matun gobierno xanen ibubudan, Diosun katumisken ninkakubaintikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, unanuma nun jiwenunbun jaska juni kushipabu matun xanen ibubu man ninkakubainunbun matu yusinun ninkakanwen. Jaska Diosun amis jabun unanbumabiaken dasibi xanen ibu betsa betsapa mai anua katuxun Diosun jawen kushipawen jatu yunukin mistukubainmiski. Jaskawen taexun jatun yusian chibankin jatun yunuti inun jatun nemati dasibibun ninkakin jau chibankubainunbunwen. 2Ja inun, Diosun jawen shinanen tsuada katukin kushipa wakin yunukin jatu xanen ibu wabiaken tsuabunda jabun jatun xanen ibu yunua danankin chibankatsi ikabumawen taexun jatun xanen ibun jatu kupimaxanikiki. 3Janua yuda kushipabu matun xanen ibubu Diosun jatu wadan, jau jabu man pepaibu jawen matu datekin mesewati akamaki. Jakia jabun chakabu akin jabun jancha chibanbuma jaskaibuwen taexun nemakin jatu jabu kupikatsi amiski. Jaskawen taea man dateyabi jiwekatsi ikamadan, jatun yunuti inun jatun nemati jancha ninkai pe jiwekin chibankubainkanwen. Januxun xanen ibun chanima man jawa chakabuma unankin jawa chakabu matukidi shinantidubumaki. 4Jaska inun, man chakabukubainaibun matun shinan man betsa wanunbun yudabu Diosun jatu katua matun chakabuwen jabuan Dios matu kupixunxanai unain gobiernon jatu yunuaibuki mesei jatuki datekanwen. Jamen ikabumaki. Jaska kenu chaipa sawea mapuabudan, jatun dau bestimaki. Jakia chakabuaibu jatuki tanadan, kaxemaki, jabun chakabuaibudan. 5Ja inun, jau Diosun matu kupiyamaxanun, iwanan, matun gobierno xanen ibubu Diosun matu chibanmakatsis ikaiwen taexun jatu kushipa wakin matun xanen ibu wa jabun yunuti inun jatun nemati ninkatan man chibainan, matu kupiai nemati bestimaki. Jakia jaska Diosun bechipaiai akaibu ninkakin man shinantidubuki. 6Ja inun, matun gobierno xanen ibu Diosun katuatun matu mekekin Dios dayaxunaibuwen taexun matun xanen ibubun jawen medabewati pei jawada matun daya pei man biai matu yukaibu xabakabi inankin jatu pakakubainkanwen, yuda dasibibun pei ichawaxun jatunmebi jatun jawada jamapai biti pei bixun adutan pei texewen jau yuda dasibibu medabewakubainunbunan.

7Ja inun, jaska tibi gobierno xanen ibun daya jaya tibi axunkubainkanwen. Jawen medabewati pei jawada mabu bikin inun mae betsa anu piskumakin xanen ibu jau impuesto pakanunbunwen. Xanen ibu duawai jau jaki mesenunbunwen. Ja inun, Xanen ibubukidi shinan chakama shinan pewakubainkanwen.

Duapai inun nuikipatikiaki, na janchadan

8Jaska inun, yuda betsabu dibitan jawaida jatu paka keyukubainkanwen. Jaska keskadi shinankanwen. Matube jiweabuwen nui medabenain man jatu dibia inain keskai duanamekubainkanwen. Jaska wakin jatukidi jaska shinankin ja Diosun yununi chibankin matun akin menekin ma kaneamaki. 9Jaska inun, yuda betsawen nuikin jatu medabewakin Diosun yunuti inun jawen nemati dasibi man chibandiakubainaii. Eskaki, matu yusinun ninkaidakanwen. Diosun jawen nemati yuikin: “Juni ainyanbia ainbu betsabe chutanametimaki. Ainbu beneyabia juni betsabe chutanametimadiki. Mimebi pubenkin yuda betsa kupikin tenantimaki. Tsuanda jamapai yumetsutimaki. Tsuada jamapai mabu jawendua jaya kemutapa bechitan jawen kemutaskayamaxankanwen”. Ana jancha juneama xabakabi uinmatidan, Diosun yunuti binu keyuadan, eska yuiniki: “Mimebi nui min mekeai keskakin yuda betsa mibe jiweawen nuikin mekekin jatu shinaindakubainkanwen”, aniki, Moisinan. 10Jaskaken tsuabuda jatube jiweabuwen nuimisdan, jabudan, jawa chakabuma jatuwen nuikin dasibi Diosun yunuti inun jawen nemati chibankubainkanikiki, jawa kaneamadan.

Jesús ma jua kemajaidakiaki, na janchadan

11Jaska inun, Jesucristo chibankin taewakin Diosbe nun jiwexanai jawen jancha ninkakin nun unanidan, ma ana chaima kemaiwen taea ana jatixuinda jaki chikishama yuda betsa betsapabuwen nuikin jawada Diosun bechipaiai menan jawaida tapin jawen mekedikanwen, uatian nun jiweshina keska jaskas shinanmadan. 12Jaska inun, ana badi ichapama mai anu nun jiweyuaiwen taea jamapai chakabu ewakainaya menan bestentan shinandikanwen. Nai anu Diosbe nun jiwexanai ma kemaiwen taexun chakabu jenedikanwen. Eska keskakinan, soldadobu tsakanamenun ika jawen mane tadi kushipa sawemis keskakin Diosun kushipa bitan jawa dateama Satanás nemakubainankanwen. 13Jaska inun, jawada chakabu june ana akama nukun jiwea xabakabi jatu uinmai pe besti jiwenankanwen, eska tibi ana akamadan, piti pepa kemutapa ichawatan pichakayamamadan. Jaska inun, ana paenyamanankanwen. Kemui ana chutanamebaunyamanankanwen. Jamapai chakabu bechipai kemui jawenchains jakidibis ayamakubainankanwen. Ja inun, jawadakidi ana chitenamei ja iyamanankanwen. Ja inun, jawada yuda betsa jaya uin jaki sinayamadiakubainankanwen. 14Ana jaska chakabu tibi shinankin akama nukun Xanen Ibu Jesucristoki dasitan jawen kushipawen kushipakin jawen bai kaya tapia besti chibankubainankanwen, pepaidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index