Search form

Romanos 13:1

Matun gobierno xanen ibubudan, Diosun katumisken ninkakubaintikiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, unanuma nun jiwenunbun jaska juni kushipabu matun xanen ibubu man ninkakubainunbun matu yusinun ninkakanwen. Jaska Diosun amis jabun unanbumabiaken dasibi xanen ibu betsa betsapa mai anua katuxun Diosun jawen kushipawen jatu yunukin mistukubainmiski. Jaskawen taexun jatun yusian chibankin jatun yunuti inun jatun nemati dasibibun ninkakin jau chibankubainunbunwen.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index