Search form

Romanos 13:9

9Jaska inun, yuda betsawen nuikin jatu medabewakin Diosun yunuti inun jawen nemati dasibi man chibandiakubainaii. Eskaki, matu yusinun ninkaidakanwen. Diosun jawen nemati yuikin: “Juni ainyanbia ainbu betsabe chutanametimaki. Ainbu beneyabia juni betsabe chutanametimadiki. Mimebi pubenkin yuda betsa kupikin tenantimaki. Tsuanda jamapai yumetsutimaki. Tsuada jamapai mabu jawendua jaya kemutapa bechitan jawen kemutaskayamaxankanwen”. Ana jancha juneama xabakabi uinmatidan, Diosun yunuti binu keyuadan, eska yuiniki: “Mimebi nui min mekeai keskakin yuda betsa mibe jiweawen nuikin mekekin jatu shinaindakubainkanwen”, aniki, Moisinan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index