Search form

Romanos 2:14-15

14-15Tsuabuda jatun shinan chakabu wakatsi ikama Diosun Moisés yusinmani keska jatun juinti medan ja kene nea keskaxun jatu unanmaya chanima jawa jatun shinan medan jawa chakabu jayabuma jatu unanmamiski, jaska neatun jatun shinan ibubis chakabuaibu jatu ja akin inun jatu nemakin unanmakinan. Jaskawen taea judiobuma Diosun Moisés yusinmani kene jayamabia jatun beyawen jawada chakabu unanmisbu inun jawada pepa amisbu jaska Diosun Moisés yusinmani unain keskakin chibanmisbudan, jabu jatunmebi jatun yunuti inun jatun nemati jaya keskabuki. 16Jaskawen taea janu badi jawen jeneaitian Diosun Jesucristowen taexun jaska judiobu inun judiobuma jawada chakabu inun pepa june akubainmisbu dasibi jatu unanti wakin keyuxanikiki. Na jaska waxanaikidi jawen kaka pepa jawen meketi Jesucristokidi en jatuki chanikunkainaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index