Search form

Romanos 3

1Jaskawen taexun judio jatiditun ea yukakin: “Dasibi Diosun yusini judiobun nun unankin chibainwen taexun Dios benimawakin ¿judiobuma nun jatu binuamen?” ea wamisbuki. 2Xabakabi matu yuinun ninkakanwen. Chanima ja dukun man judiobu jawen jancha Dios man axuntidu matuki chiti iniki. Matu jaska wani pejaidaki. 3Ana jabiaskadi jadatutunda ea yukakin yuikin: “Judiobu betsabun Diosun jancha ana chibanma danainbuwen taexunan, ¿jawada Diosun nun judiobu nuku yubani betsa waxanimenkain, nuku danankinan?” ea wabu: 4“Jaska man shinantidubumajaidaki”, akin en jatu yuimiskidi matu yuinun ninkakanwen. Dasibi yudabu jawada yuii yubakatan chani chakabiamisbun Diosun jawen jancha kayabi matu yubaniwen taexun Dios chani chakakin betsa waismadiki. Jaskawen taexun Diosun jancha yuixunika Davidin Dios dayuikin:

“Diosuun, tsuanda min pepawen jancha kaneama mikidi yuimisdan,

min jawa kaneisma unanxankanikiki.

Miki ja ibiamisbu

min jatu binu keyuxanaii,

janu yudabun mia unanti waitianan”,

itan keneniki.

5Yuda betsan shinan chakai janchatidu keska matu shinanmanun ninkakanwen. Yuda betsan ea yukakin: “Nun chakabu betsa betsapa wamiswen taexun Diosun jawen yubakawen nukuwen nuibiai ¿jaskai Dios pepama ikaskin nuku kupimismen? Jaskakenan Diosdan, chakabudaka”, ikaya 6en Pablon kemakin: “Jaskatidumajaidaki. Diosun yudabu kupikinan, kanetidumaki. Jaskawen taexun Dios pepa bestiwen taexun yuda dasibi mai jidabi anu maniabu jatu unantan jabun chakabu inun jabun pepawen jatu kupikin keyuxanikiki”, aka 7ana yuichakakin: “Jaskakenan, nun chakabuwaya jaska Diosun pe bestiwakubainmisdan, yuda betsabu nun jatu unanmaya jabun Dios kenwanmisbuwen taexun ¿jaskakin nun chakabuwakubainaiwen Diosun nuku kupixanimenkain? 8Jau yuda betsabun Dios kenwanunbun nukubunan, chakabuwadiakubainankanwen”, ikaibu jadi shinan chakakin yuiaibuwen taea Dios jatuki sinatakin chanima jatu kupixanikiki. Jakia nuku yuain: “Pablo inun jawen jaibuaibun jaska yusinmisbuki”, iki jabu jaskakinan, Diosun kupiti ibubis bi yupukunankanikiki.

Tsuabu pepamakiaki, na janchadan

9Jaskakenkain nukubu judiobunan, ¿Dios benimawakin jabu judiobuma nun binuamen? Nun jaskamajaidaki. Chakabuwakin nun judiobu inun matu judiobuman nun jamapai kemu paewen chakabukin nuku dasibibun jatu uinmachakakin nun kanemisbuki, chakabun nuku tsumawen taedan. 10-12Ja jaskakidi jatunabukidi Diosun jancha yuixunikatun jabukidi yuikin:

“Mai jidabi anu yuda bestichaitun Dios jaibu wanun ixun benamis jayamaki,

tsua nun bestichai kaneisma pepa jayamadan.

Tsua unanepamaki.

Tsuan Dioskidi tapinkatsi ikamaki.

Dasibibu bai chakabuwen buidan,

chakabui atimapai jiweabuki.

Tsuan pepajaida aki jiweamaki.

Tsua yuda bestichai pepa nun bechitidumaki.

13Yuda mawa pukintan bepuama janamisbu keska

jawen tepun pisi maiyai keskaki,

jawen jana padananain chani matadan.

Jawen kexawen dunun pae adua keskaki.

14Jawen jaxpawen yupukunain kunyan imiski.

15Jawen taewen kushikainkin yuda betsa detekin

jimi chada chada imamiski.

16Janida niake niakekin

pubenkin nuitapawakin jawada yamawamiski.

17Jani unanuma kati bai tapia jayamaki.

18Diosun uinbiaya jawen bedubi dateismaki”,

jatu jaska watan kenenibuki. 19Jaskaken Moisés inun Diosun jancha yuixunikabun yusini unanjaidabianibu: “Man pepaki”, akin Diosun jatu jaskakidi shinankin yuiamaki. Jakia jaska yuda dasibi mai jidabi anuabun chakabuwakin nun kanemis nuku unanti waxanai dasibibu Dios bebunua nun jawa janchatidumaki. 20Diosun jancha kenenibu tapinmisxun: “Eanan, en jawa kaneismaki”, ikin yui Dios unanti wamai pepatidubumaki. Jakia jaska Diosun jancha kenenibudan, jaska jawen nun chakabuwakubainmis dasibibun nun jawen besti unantidubuki.

Jesús nun ikunwainwen taexun Diosun nuku pepawamiskiaki, na janchadan

21-22Eska wakin Diosun yudabu pepawamis xabakabi jatu uinmani matu yusinun ninkakanwen. Judiobu inun judiobumadan, tsuabunda Jesucristo ikunwain nukun chakabu jatun nuku buaxuniken: “Jaska Diosun bebunkidi yubani tsuabunda nun ikunwainbu besti chakabu jayama pepabuki”, ikin Diosun nukukidi pe shinanmiski. Jaskakidi Diosun jancha Moisin keneni inun Diosun jancha yuixunikabun kenenibudan, jabiaska dabes shinan jakidi kenenibu kaneama ini uintidubuki. 23Ja inun, yuda dasibibun chakabuwakubainmisbuwen taea jaskatan ibubis Dios pepaki nun tsua kematidubumaki, kanei jiwei peisbumawen taeadan. 24-25Dios nun jawa waxunkin daewatidumabiaken Dios duapatun jawen pepa jatu uinmakin jawen bake jawa yaushiama jamen inankuinkin Diosun Cristo jatu nuku tenanmaxunkin jawen jimi jabawanidan, Jesucriston nukun kupiti biniwen taexun tsuabunda man Cristo ikunwain jawen nukun chakabu buati waniki. Jaska shinankin tsuabunda nukun chakabu nun buamakatsis iki jaki chaniaya chanima Dios pepa kaneismatun nuku unanmakin nun jawen bake ikunwainwen taexun besti nukun chakabu buaxuntiduki. Cristo mawakin nukun chakabu besti nukuna buaxunama jakia uatian jiwexun ikunwanibudi jatun chakabu jatu buaxundianiki. 26Nukuwen nuikin jin jin ikama nuku manamiswen taexun na jabiatian jaska Dios pepa bestitun matudi pepa wakin nuku unanmakin tsuabunda Jesús ikunwainbu bedu mestenwanmakin natian Diosun nuku unanmadiakubainikiki.

27-28Jaskaken nuku jaska wakubainai ninkakanwen. Diosun nuku pepawaidan, jawen yunuti inun jawen nemati nun chibankubainmiswen taeama jakia Criston nukun kupiti biniwen taea tsuabunda nun ja ikunwain jaskai pe ikasi jiwea nun kenmis Diosun shinanma jawen pepawen besti nuku jawenduawamis nun unaiin. Jabiaskadi Diosun yunuti inun jawen nemati nun chibankubaini ibubis pepakin nun binutidumaken jakia jaska Jesucristo nun ikunwainwen taexun Diosun nuku pepawamiski. Jaskaken jawada pepa ibubis nun amis shinain ana nun kentidubumaki.

29-30Ja inun, ¿nukun mekenika Diosdan, judiobuna bestimen? ¿Jaskawen taea yuda dasibi xukua betsa betsapa jiwebaunabu jatu mekeismamen? Jaskamaki. Chanima dasibi Jesús ikunwainbu nuku mekemiski, judiobu inun jancha betsa betsapa tibiyadan. Nukun mekenika Dios bestichai jayaki. 31Jaskaken tsuabunda Jesús ikunwantan jawen yunuti inun jawen nemati betsa wakin nun maewamaki. Jabiawen nun matu yusinkubainaii. Jakia ja kene jatu yusini unankin jaska Diosun nuku pe jiwemakatsis ikai xabakabi ninkakin nun mestenwaiin, jadi Diosun jancha jaya betsa wamadan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index