Search form

Romanos 3:10-12

10-12Ja jaskakidi jatunabukidi Diosun jancha yuixunikatun jabukidi yuikin:

“Mai jidabi anu yuda bestichaitun Dios jaibu wanun ixun benamis jayamaki,

tsua nun bestichai kaneisma pepa jayamadan.

Tsua unanepamaki.

Tsuan Dioskidi tapinkatsi ikamaki.

Dasibibu bai chakabuwen buidan,

chakabui atimapai jiweabuki.

Tsuan pepajaida aki jiweamaki.

Tsua yuda bestichai pepa nun bechitidumaki.

13Yuda mawa pukintan bepuama janamisbu keska

jawen tepun pisi maiyai keskaki,

jawen jana padananain chani matadan.

Jawen kexawen dunun pae adua keskaki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index