Search form

Romanos 3:4

4“Jaska man shinantidubumajaidaki”, akin en jatu yuimiskidi matu yuinun ninkakanwen. Dasibi yudabu jawada yuii yubakatan chani chakabiamisbun Diosun jawen jancha kayabi matu yubaniwen taexun Dios chani chakakin betsa waismadiki. Jaskawen taexun Diosun jancha yuixunika Davidin Dios dayuikin:

“Diosuun, tsuanda min pepawen jancha kaneama mikidi yuimisdan,

min jawa kaneisma unanxankanikiki.

Miki ja ibiamisbu

min jatu binu keyuxanaii,

janu yudabun mia unanti waitianan”,

itan keneniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index