Search form

Romanos 4

Diosun yuba jancha Abrahamnen ikunwanikidi yusinikiaki, na janchadan

1-3Diosun jancha yuixunikatun nukun xenipabu Abrahamkidi keneni eska yuiaki. Diosun jancha Abrahamnen ikunwaniwen taexun Diosun shinankin: “Abraham juni pepaki”, akinan, Abrahamnen Dios ikunwankubainai anikidi matu yuinun ninkakanwen. Abrahamkidi Diosun shinankin: “Abraham pepai jiwekunkainaiwen taea juni pepaki”, ikaya Abraham ibubis kenkeaniki. Jakia pepai jiwekunkainaiwen taeama jakia jawen janchawen Diosun yubai ninkakin tapintan ja besti Abrahamnen chibankubainiwen taexun Diosun Abrahamkidi pe unanti wakin shinaniki.

4Jaska inun, tsuabunda yuda betsa dayaxunabu jatun daya pei inankuin keska jamen inanma jakia jatu dayamatan dibixun pakakin inanmisbuki. 5Jamen tsuabunda Dios duawanun, iwanan, jatun juinti medan Dios ikunwainbu Diosun jatun aka pepawen jatu pepa wama jakia jatuwen nuikin yudabun jatun shinan betsa wawen taexun jatun shinan chakabu jatu buaxuntan: “Ja yuda pepabuki”, akin jaskawen Diosun jatukidi shinankubainmiski. 6Jaska pepa inun chakabu yudabun amisbukidi tanama jaska Diosun bechipaiai aki pepakin Dios unanti wamamisbukidi Davidin ibubis unankin shinain janchai:

7“Tsuabuda jatun chakabu Diosun ma jatu buaxuntan

ana shinanmaken shinan chankanmisbuki.

8Tsuada jawen chakabu Xanen Ibu Diosun ana jakidi shinanmaken

ja yuda benimadiamiski”,

iniki, Davidan.

9Na Davidin eska kenekinan, ¿judiobun jatun beya chibankin jatun jina kubichi mextemisbukidi besti animen? ¿Jabu judiobuma dikabiki akama inidaka? Matu yuinun ninkakanwen. Abrahamnen Diosun jancha ninkatan ikunwankubainaiwen taexun Diosun unanti watan yuikin: “Juni pepaki”, anikidi kenekin en matu shinanmaxuki. 10Jakia ¿jatian Diosun Abraham jakidi pepa shinanimen? ¿Jawen jina kubichi ma mexteken animen? ¿Mextediamabiaken anidaka? Ana matu shinanmanun ninkakanwen. Jawen jina kubichi mextediama Dios ikunwankubainaiwen taexun Diosun Abrahamkidi pe shinaniki. 11Januxun Abrahamnen Diosun jancha ikunwainwen taexun unanti wakin jawen shinanmati wakin jawen jina kubichi mextenibuki, jaska ikai tsuabunda xabakabi jau unanunbunan. Diosun jaska waniken dasibibun Diosun jancha ikunwainbu Abraham jatun epa ikunkaintiwaniki, jabun jatun jina kubichi mextemisbu inun jabun mexteabumadan. Jaska tibibu Diosun jatudi unanti wakin: “Yuda pepabuki”, jatu waxanikiki. 12Jaska inun, jaska Abrahamnen jawen jina kubichi mextediama Dios ikunwankubaini keska wakin judiobu inun judiobuma jadatubunda Dios ikunwainbuwen taea ja ini keskabu jabu dikabi jatun xenipabuki.

Diosun Abraham yubanikidi Pablon jatu yusinikiaki, na janchadan

13Jaska inun, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés kenemadiama Diosun jancha Abrahamnen ikunwankubainaya Diosun Abrahamkidi shinankin: “Juni pepaki”, aniwen taea jatiditun ja keskakin jawen bababun Diosun jancha ikunwankubainaibu mai jidabi jatu ibu wamakin yunuxanun, iwanan, Diosun Abraham jatukidi yubaniki. 14Ja dukun jawen yunuti inun jawen nemati jancha Diosun Moisés yusinmanikenan, ja besti chibankin jaska Diosun Abraham yubani bi bestitidubudan, jabun Jesús nun ikunwainbu jamen ikeanaii. Ja inun, jaska Diosun Abraham yubani jawa kushipa pema idiakeanaii. 15Jamen jawen yunuti inun jawen nemati jancha Diosun Moisés yusinmani kaneaibu jatuki Dios sinatakin kupimiski. Jakia janu yunuti inun nemati jancha jayamaken jawawen taexun tsua kupitidumaki.

16Jawada Diosun bechipaiai Abrahamnen ikunwankin ani keska wakin Diosun jawen jancha man ikunwainan, jawen jancha benutima wakin nuku mestenwanxuniki, jawa pakama jawen inankuin ikunwankin nun bixanunbunan. Ja Diosun Abraham yubani shinankin tsuabunda jawen yunuti inun jawen nemati nun chibankin Jesús nun ikunwainbu inun, tsuabunda Moisin jancha chibanma Abrahamnen ikunwani keskakin man ikunwainbu mai jidabi nuku yunuxanaidan, Diosun Abrahamwen nuku dasibi yubaxuniki, dasibi ikunwainbun xenipabu wakinan. 17Jaska inun, ja Abrahamnen ikunwankubainai Diosun yudabu mawa bestenwantidu inun jawen shinanen jawada shadabu dami jayadiama damiwamistun Abraham yuikin: “Yudabu betsa betsapabun jatun xenipabu en mia waii”, iniken Moisin jakidi keneniki.

18Jaska Abraham inun jawen ain Sara anua besti jatun juni bake kayabi inun jawen bababu midima tsuan tanatiduma jayatan yuda betsa betsapa xanen ibuxanaibu bebunkidi Diosun yubani anibujaidakin jaska shinanma Diosun jancha ninkatan manakakin jawa dateama Diosun jaska waxunxanai ikunwankin shinankubainikiaki. 19Anibujaida 100 badi kemai mawatidubia inun bakewatidumabia jawen nuiama inun, jawen ain Sara yuxabujaida ma mawa kemadiaitun bake bitiduma jawen nuiamadi Abraham jawen shinan babuama Diosun jawen juni bakekidi yubani ikunwankubainkin jawada Diosun axunxanai jawa jakimama mestenxun uinkin kenwankubainiki. 20Diosun Abraham yubani axunxanai jawa shinan betsa betsapa wama inun, shinan dabeama manakin ana ikunjaidawakin Dios kenwankubainiki. 21Jaska Dios kushipatun yubanixun uinmaxanai Abrahamnen shinankubainai 22jaskai Diosun uinkin shinankin: “Abrahamnen ea ikunwainan, juni pepaki”, anikiaki.

23Jaskawen taexun Diosun Abrahamkidi jatu kenemakinan, jakidi besti shinankin akama jakia yuda betsabukidi 24inun nukukididi shinankin axuniki, jatu kenemakinan. Jabiatundi nukun Xanen Ibu Jesús bestenwani ja shinanwen nun ikunwanyan Diosun jawenabu nuku wamiski. 25Jau nukun chakabu nuku buaxuni nukun Xanen Ibu mawanun Diosun yunua mawashina ana bestenwaniki, jau jawen taexun yuda pepabu nuku wakubainxanunan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index