Search form

Romanos 4:1-3

Diosun yuba jancha Abrahamnen ikunwanikidi yusinikiaki, na janchadan

1-3Diosun jancha yuixunikatun nukun xenipabu Abrahamkidi keneni eska yuiaki. Diosun jancha Abrahamnen ikunwaniwen taexun Diosun shinankin: “Abraham juni pepaki”, akinan, Abrahamnen Dios ikunwankubainai anikidi matu yuinun ninkakanwen. Abrahamkidi Diosun shinankin: “Abraham pepai jiwekunkainaiwen taea juni pepaki”, ikaya Abraham ibubis kenkeaniki. Jakia pepai jiwekunkainaiwen taeama jakia jawen janchawen Diosun yubai ninkakin tapintan ja besti Abrahamnen chibankubainiwen taexun Diosun Abrahamkidi pe unanti wakin shinaniki.

4Jaska inun, tsuabunda yuda betsa dayaxunabu jatun daya pei inankuin keska jamen inanma jakia jatu dayamatan dibixun pakakin inanmisbuki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index