Search form

Romanos 4:13

Diosun Abraham yubanikidi Pablon jatu yusinikiaki, na janchadan

13Jaska inun, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés kenemadiama Diosun jancha Abrahamnen ikunwankubainaya Diosun Abrahamkidi shinankin: “Juni pepaki”, aniwen taea jatiditun ja keskakin jawen bababun Diosun jancha ikunwankubainaibu mai jidabi jatu ibu wamakin yunuxanun, iwanan, Diosun Abraham jatukidi yubaniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index