Search form

Romanos 5:12

Adán inun Cristokidikiaki, na janchadan

12Mai anua ja juni bestichai ja dukun Diosun damiwaxun nemabiabaina ninkama chakabu jikimakin tateskin taewaken jawen taea jau mawaxanun Adán anibuai Diosun kupikin nemama inikiaki. Jaska waniken yudabu dasibi Adán keskadiai Dios ninkama kanemisbuwen taea anibui inun yuxabui mawadiakubainmisbuki, Adán ini chibainan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index