Search form

Romanos 5:14

14Jaskaken Diosun Adán damiwaxun jadi jiwemani anua inun janu Moisés jiwenitian Moisin Diosun jancha yudabu yusinkin taewadiama jawen yunua keskawen chakabui yudabu ibubis mawakubainibukiaki, Adán keskakin Dios ninkama inun chakabu betsa betsapa wakubainidan.

Ja dukun juni Adán Diosun damiwaniki. Jatun chakabuwaniken janua juni betsa pepa Adán binua ja kachu jau juxanun Diosun yubani juxun jatun jiweti bai bena nuku waxuniki.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index