Search form

Romanos 6

Jesús ikunwain nun nashiadan, nun jabe mawa keskakiaki, na janchadan

1Janua yudabun chakabuwakin Diosun yusian chibankubainabumawenan, nukunan ja shinanma yuikin jatun Dios pepabia kemain jau ana xabakabi jawen duapajaida nuku uinmanun nukubunan, ¿chakabuwakin jeneyamakubainankanpa? 2ikin jaskakidi shinain janchatimajaidaki. Jakia tsuada ma mawa maiwabu ana chakabuwatidubuma keskakin Satanásan padanti jancha chibanma dasibi nun Jesucristo chibainbun nukun chakabu jenetan nun ana chakabuwen jiwekunkaintidubumaki. 3Jaska inun, Jesucristo nun ikunwankubainaya yuda betsan nuku nashimabudan, Jesúski nun dasia jabe mawani keska Diosun nukukidi pe shinanmis ¿matunan, man unanmamen? 4Ja inun, nuku nashimabudan, Cristobe nun mawa keska nuku jabe maiwanibu keskaken nukun shinan chakabu putai nun jiwei benaxanun jawen Epa kushipatun Jesucristo bestenwani keska wakin jiwea bena betsajaidawakin nuku bestenwan keska wamiski.

5Nuku nashimabu Cristoki dasia nun jabe mawani keska ana Cristo besteni keskaidan, jiwea benawen nun jawen jiwekunkainaii. 6Ja dukun nun jawen jiwechakani xeni Cristobe cruzki netantan nun jabe mawani keskaki. Nun jaskaya nukun shinan xeni Diosun nuku betsa wamaken chakabun nuku bexetan jawen tsumawakin ana nuku yunutidumaki. 7Janua tsuada mawakenan, ana jaskatan xanen ibukin chakabun tsumawatan yunutidumaki. 8Nukubudan, Cristobe nun ma mawani keskawen taea chanima dateama nun jabe ana jiwekuinkunkainxanai nun unaiin. 9Ja inun, Cristo mawatan ana besteni ana mawatiduma nun unandiaii. Ja yushin padanananmistun ana tenankin maemakin ana binutidumajaidaki. 10Ja inun, Cristo bestiwai mawakin dasibibun chakabu betsa betsapa binu keyuniki. Natian jawen jiweawen Dios besti duawanun ika jabe jiwekunkainikiki. 11Jaskawen taea matundi shinan bena wai mawa keskatan dasibi chakabu jenebaini Jesucristoki dasitan Dios benimawanun ika jaskakidi besti shinain jiwekubainkanwen.

12Jaskaken matun shinan chakabu kemuwen jau matu tsumaxun jamapai betsa betsapa chakabuwen jau ana matu niniyamanun nemakubainkanwen, ana ja uin man kemuai chibanmadan. 13Jaska inun, matun yuda ana chakabu tsumawamayamakanwen, ja jamapaiwen nukun yuda jawen chakabu watimakidan. Eska wakinan, matun shinan pe mekekin matun yuda jidabi Dios inankin mekemadiakubainkanwen. Ja inun, yudabu mawatan ana bestean keskatan matun yuda pe mekekin matun jiwea Dios inantan pepaxunkubainkanwen, matun yuda jidabiwen Dios duawakinan. Jawa kaneama ja bebuxun pepakin akubainkanwen. 14Man Cristo ikunwanyan Diosun matu pepawaiwen taexun chakabun matu ana bexetan tsumatidumaki. Jaska inun, Dios duawanun, iwanan, jawen yunuti inun jawen nemati Diosun Moisés yusiniwen matu ana mekeamaki. Jakia Dios duapatun matu ma mekeikiki, man jawen daya akaibudan.

Chakabu jenebain pepatikiaki, na janchadan

15¿Jaskai jadidi janchamisbumen?, eska yuidan: “Jaskakenan, Diosun nukun xenipabu jawen jancha yusinitun nuku ana tsumama jakia jawen bake nun ikunwainwen taexun nuku duawakin nukun chakabu buaxanaidan, nun chakabuwaidan, jawamaki. Jamapai chakabu betsa betsapa anankanwen”, iki man yuinamemisdan, jaskatimajaidaki. Matu yusinun ninkakanwen. 16Yuda betsan yuda betsa tsumawamakin inan januxun jawen xanen ibu ja besti jau dayaxunkin jawen yunua besti axunmisdan, man unaiin. Jakia jabiaskadi wakin matun chakabun matu tsumawaken jaskai ja chakabu chibain man jawen mawa kayabi man benuxanaii. Jakia jaska binumakin Dios man ninkakin chibain jawen jaibuaibu matu wakin jiwekuinmakin jawenabu matu waxanikiki. 17-18Ja dukun chakabun matu tsumawakin taewaniki. Januxun Diosun matu medabewaya nun matu yusinkubaina ninka pewatan matun juinti jidabiwen nun matu yusiain man ikunwaniki. Natian ana chakabu dayaxunama janua kainkain Dios dayaxunkin pe besti man axunkubainaii. Matu man jaskai ninkai juinti shinan chankankin Dios en kenjaidawakubainaii. 19Ja inun, dasibi man tapin keyudiamaken matu xabakabi yusinkin jancha bikamawen matu yusinun ninkakanwen. Jawada chakabu pepama Diosun dananmis betsa betsapa anun ika jawen kemui matun yudawen chakabu idumai man atimapakunkainiki. Jakia jabiaskadi wakin matun yuda Dios inantan pepakin Dios dayaxunkubainkanwen, jawenduai pepakinan. Jaska wakin matun chakabu putai tadi medibi paxkatan man pe besti jiwekunkainxanaii, Diosunabuidan.

20Jaska inun, chakabun matu tsuma wayukenan Diosun jaska bechipaiai shinanma man jiwekunkainiki. 21¿Jawen jaskati man ikunkainimamen? Ja chakabun yudabu jatu debuwamis jawen benuti bai man chibankubainimadan, natian shinan betsa watan man jawen dakeaii. 22Jakia chakabun matu tsuma wapauni man ma jeneima jakia natianan, bai pepa bechitan jawama Dios besti man dayaxunkunkainkatsis ikaii. Jaskaken na jaska pepa Dios man dayaxunaidan, jiwekuian pepa man ichawaii, natian man jawen medibi jiwekunkainai inun atimas jawen jenekin jiwekuianwen jawen manakukin Diosun matu inanxanikiki. 23Jaskaken tsuabunda chakabuwakubainmisbu jatun kupitidan, Diosun meketi jayama mawa kayabi bixankanikiki. Jakia nukun Xanen Ibu Jesucristo nun ikunwain nun jaki dasiken jawen taexun Diosun nukun jiwekuinti pepa inan nukun Xanen Ibube dasitan nun jabe jiwei ikibi ixanaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index