Search form

Romanos 6:19

19Ja inun, dasibi man tapin keyudiamaken matu xabakabi yusinkin jancha bikamawen matu yusinun ninkakanwen. Jawada chakabu pepama Diosun dananmis betsa betsapa anun ika jawen kemui matun yudawen chakabu idumai man atimapakunkainiki. Jakia jabiaskadi wakin matun yuda Dios inantan pepakin Dios dayaxunkubainkanwen, jawenduai pepakinan. Jaska wakin matun chakabu putai tadi medibi paxkatan man pe besti jiwekunkainxanaii, Diosunabuidan.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index