Search form

Romanos 7

Jawen yunuti inun jawen nemati xenin ana nuku tsumamakiaki, na janchadan

1En betsabu inun en puibuun, Diosun yunuti inun jawen nemati man unanjaidaii. Jaskawen taexun ja Diosun yununiwen xanen ibubun yunukin nemakin jatu mekekinan, jabu mawabu akama jakia jiweyuabu besti yudabu yunutidu man unandiaii. 2Jaska ainbu beneyakidi miyuiwen matu xabakabi yusinun ninkakanwen. Diosun nuku yunukinan: “Tsuabuda beneyabu jawen bene jiweyuken jau jabe besti jiweyukubainunbunwen”, nuku waniki. Jaskaken ma jawen bene mawaken ainbu ana tsuan tsumamaken bene betsa jayakatsis iki beneyatiduki, Diosun ana nemamadan. 3Jaska inun, jawen bene mawadiama ja ainbu juni betsabe uinanain atiyai chakabumisbuki. Jakia tsuada jawen bene ma mawaken janu juni betsabe xabakabi ana jiwekatsi ikai jawa chakabumaki.

4Man ebetan Jesús chibainbu, en betsabu inun en puibuun, matudan, man jaska keskaki. Matu yuinun ninkakanwen. Diosun bake mawa ana bestenwani jaki dasi man jabe mawani keskabudiki, ana jawen yunuti inun nematiwen matu tsumamadan. Jakia jawenabukin jamapai Diosun bechipaiai jawen daya axunkin man benimawa bestikatsis ikaii. 5Janua nun jiwei taeaitianan, jawen chakabu unanti Diosun jawen yunuti inun jawen nemati yununiki. Ja shinankin nun tapinbiaya chakabu betsa betsapa nuku anua kemu taxniaiwen nun chakabupauniki, jaska jawen jiwetima chakabu mawa kayabiti besti bidan. 6Jakia ma nun Cristo ikunwainbu nun ma jabe mawa keskaken ja dukun Moisés Diosun jawen yunuti inun nemati kenemaniwen nuku ana yunuamaki. Jakia natian ana kene xeni ana paema nun chibanmaken Yushin Pepa kushipatun besti nuku yusinkin nuku pe mekekubainikiki, bai bena nuku chibanmakinan.

Chakabun yudabu padanmiskiaki, na janchadan

7Jaskaken nun shinankin yuiaidan: “Diosun yunuti inun jawen nemati ¿jawen chakabukin dananmatimen?” Jaskamaki. Jaska Diosun Moisés jawen yunuti inun jawen nemati kenemabianiken jawen yusian en ninkaisma chakabu jakidi en tapianma ikeaniki. Jakia Diosun nukun xenipabu yusinkin: “Jawada yuda betsana shinain jawen kemuyamakanwen”, ini ja en tapianma jawen kemuti chakabu en unanma ikeaniki, kemu Diosun nemabianikenan. 8Nukun shinan chakabu kainkinan, nuku eska wamiski. Ibubis nukun shinanen shinain jawada taxniai uin shinan chankankin kemukin ibubis nukun yudan yunuaiwen benimakin nun chakabuwamiski. Jaskaken jawen yunuti inun jawen nemati jayamaken chakabu jamen jawen kushipa jayama mawa keska ikeanaii. 9Jaska inun, Diosun yunuti inun jawen nemati en tapindiama en jiwei pea keska en ikunkainiki, jaska wakin Diosun ea kupixanai unandiamadan. Jakia jawen yusian en ma tapianyan en shinan chakabun ea jiwemachakaxun yunumis jatun tenankin ea benui kai en unaniki. 10Jaskaken ja yununi pepatun ea jiwea inain dabanen en ikai en jawen tenan mea keska en uiniki. 11Janua Diosun bemakis jawen jancha yununiwen chakabun ea bepadantan ea kanemaniki. Ja Diosun yununi pe dabanen en ikai jatun ea tenan kayabi waniki.

12Jaskaken Diosun jancha kenenibudan, jadan, medibidiki. Ja inun, jawen yunuti inun jawen nematidan, medibi jawen kanetima pepa bestiki. 13Ja yusian pepa jawenduabiatunan, ea mawa kayabi anu iyuaidan, ¿pemen? Jaskamajaidaki. Ja en chakabu amisdan, jaska chanima xabakabi kayabi en chakabu taxnikin chakabun ea padankin yabutan ea kanemakin jatun ea tenan keska waniki. Chanima jawada Diosun bechipaiama nemani aki nun chakabumisdan, jadan, pemajaidaki. Chakabudan, Diosunamaki. Jaskadan, dananmiski.

Jamebi Pablon chakabu maematiduma inikiaki, na janchadan

14Dios anua yunuti yusian pepa Moisin jatu yusinbianiken Criston kushipa shinanma babukin Diosun jancha en chibanmaki. En jaskaya chakabun ea achikin tsumaxun ea yabumiski. 15Jaskaken jawada pepa besti en akatsi ikai akama jawada ja danankin en bechipaiamabia ja en bechipaiai akin itsa wakin babutan en amiski. En jaska akeakemisdan, en unanmajaidaki. 16Jaska inun, chakabu en akatsi ikamabia Jesúsun kushipa jakimakin en akaya jaska Diosun yunuti inun jawen nemati jiwea pepa besti yusinmiswen: “Yusian peki”, iwanan, en shinankubainaii, en chakabuwen dabin tenekin shinainan. 17Jaskawen taexun ean en akamabia en shinan chakabun ea tsumayuxun jawada pepa jakimawatan ewen jiwexun ea amamiski, chakabu amakubainkinan. 18Ja inun, Yushin Pepatun kushipa shinanma jawada pe en akatsis ikai emebi en shinan kushipawen taexun en akaidan, babuki. Jaska en yuiaidan, eskaki. Jawada pepa anun ixun emebi en shinanen en ja bechipaiai en atidumaki. 19Jaskawen taexun jawada pe besti en akatsis ikai ja akama ja chakabu en dananmis en pe akaitun besumiski, natian e iki en jawen dakeaidan. 20Jaskaken en juinti medan chakabu jiweken jawada en bechipaiama en akaidan, ean en akama jakia en juinti chakabun shinanmakin ea chakabuwamamiski.

21En pe bestibiakatsis ibiaya chakabu betsa betsapa ewen jiwea ja taxniai uinkin en shinan pema en uinkubainaii. 22En shinan uke medanwenan, Diosun yunua besti bechipaikin en akatsi ikunkainaii. 23Jaskabiaken en akubainai uin chakabun ea bexetan ea tsumawatan en shinan kayabi nematan ea jenekatsi ikamaken jaska Jesús en dayaxunai en pe besti shinantiduma xabakabi en unankubainaii.

24-25Jaskawen taexun ekidi matu shinanmanun ea ninkakanwen. Eadan, en pemajaidaki. Ibubis en jiweawen Diosun yununi en tapinkin jawen jancha chibain en peai dabanen en imisdan, jaskamajaidaki. En shinan babu chakabun ea yunumiski. Ea en pe jiweismadan, tsuan en yudawen ja Diosun yununi en chibanbiaya chakabun tsumatan en jiwea ea benumakin ea tenainan, tsuan ea medabewatidumabiaken nukun Xanen Ibu Jesucriston ea medabewakin en chakabu ea buaxuniwen taexun Dios besti jawen taexun en kenwankubainaii.

Diosun Jesúswen taexun yuba bena yiniki

© 2008, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index